Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In
Tổng số 11110
(điền nội dung vào một trong các ô tương ứng và nhấn nút Tìm kiếm)
Số ký hiệu Ngày Tên văn bản
289/QĐ-LĐTBXH 16/03/2023

Quyết định số 289/QĐ-LĐTBXH Ban hành kế hoạch tổng thể thực hiện chương trình nâng cao chất lượng bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ người có công với cách mạng, người cao tuổi, trẻ em, người khuyết tật và các đối tượng trợ cần trợ giúp xã hội giai đoạn 2021-2030

03/QĐ-UBQGNKT 14/03/2023

Quyết định số 03/QĐ-UBQGNKT Quyết định ban hành Kế hoạch hoạt động của Ủy ban Quốc gai về người khuyết tật Việt Nam năm 2023

271/QĐ- LĐTBXH 13/03/2023

Quyết định số 271/QĐ- LĐTBXH Quyết định Ban hành Chương trình tổng thể của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2023

795/LĐTBXH-VP 06/03/2023

Công văn số 795/LĐTBXH-VP Vv thông báo ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo bộ

636/LĐTBXH-TE 28/02/2023

Công văn số 636/LĐTBXH-TE VV hướng dẫn nhiệm vụ trọng tâm trong công tác trẻ em năm 2023

331-CV/BCSĐ 28/02/2023

Công văn số 331-CV/BCSĐ Triển khai hướng dẫn số 88-HD/BTGTW

332-CV/BCSĐ 28/02/2023

Công văn số 332-CV/BCSĐ V/v Triển khai Kế hoạch số 203-KH/BTGTW

333-CV/BCSĐ 28/02/2023

Công văn số 333-CV/BCSĐ Triển khai Công văn số 4789-CV/BTGTW

568/LĐTBXH-QLLÐNN 24/02/2023

Công văn số 568/LĐTBXH-QLLÐNN VV giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài hết hiệu lực

569/LĐTBXH-QLLÐNN 24/02/2023

Công văn số 569/LĐTBXH-QLLÐNN VV giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài hết hiệu lực

Chung nhan Tin Nhiem Mang