Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

THANH TRA LĐXH

Kết luận thanh tra v/v thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Lào Cai

Kết luận thanh tra v/v thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Lào Cai

26/11/2018
Kết luận thanh tra v/v thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Kết luận thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật lao động tại 10 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Điện Biên

Kết luận thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật lao động tại 10 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Điện Biên

26/11/2018
Kết luận thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật lao động tại 10 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Điện Biên
Kết luận thanh tra về thực hiện các quy định của pháp luật về bình đẳng giới trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Kết luận thanh tra về thực hiện các quy định của pháp luật về bình đẳng giới trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

26/11/2018
Kết luận thanh tra về thực hiện các quy định của pháp luật về bình đẳng giới trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
Kết luận thanh tra về việc quản lý và sử dụng nguồn viện trợ phi chính phủ tại Cục Bảo trợ xã hội

Kết luận thanh tra về việc quản lý và sử dụng nguồn viện trợ phi chính phủ tại Cục Bảo trợ xã hội

08/10/2018
Kết luận thanh tra về việc quản lý và sử dụng nguồn viện trợ phi chính phủ tại Cục Bảo trợ xã hội

Kết luận thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động tại các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Kết luận thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động tại các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

08/10/2018
Kết luận thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động tại các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Bao gồm: