Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Kết luận Thanh tra việc thực hiện pháp luật lao động tại doanh nghiệp tư nhân Việt Thắng

27/08/2009

Vừa qua, Thanh tra Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đã có kết luận về việc thực hiện pháp luận Lao động tại doanh nghiệp tư nhân Việt Thắng. Trong đó đã nêu lên những ưu, khuyết điểm cần khắc phục tại doanh nghiệp. Công ty Việt Thắng có trụ sở đóng tại thị xã Tam Điệp – Ninh Bình với chức năng nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng, xây lắp các công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông thuỷ lợi, san lấp mặt bằng, khai thác mỏ...

Nhng ưu đim trong vic thc thi pháp lut lao động

Trong thi gian qua, doanh nghip đã ký kết hp đồng lao động vi 108/108 người lao động thuc đối tượng phi ký kết hợp đồng lao động, thc hin tt chế độ tr công lao động cho người lao động: thc hin tr tin lương ti thiu 650.000 đồng; thu nhp bình quân: 2.500.000 đồng/người/tháng; tr lương cho người lao động ngh phép, l, tết, ngh vic riêng có lương theo quy định ca pháp lut lao động, b trí 07 cán b bán chuyên trách làm công tác an toàn lao động và hun luyn định k v an toàn lao động, v sinh lao động năm 2009 cho 18 người lao động. Đặc bit, đơn v đã thc hin đầy đủ các quy định riêng đối vi lao động n: không s dng lao động n có thai t tháng th 7 tr lên, nuôi con nh dưới 12 tháng tui làm vic ban đêm, làm thêm gi, làm các công vic nguy him, độc hi và đi công tác xa; xây bung tm, bung v sinh, phòng thay qun áo riêng cho lao động n

Nhng thiếu sót cn khc phc

Bên cnh nhng vic đã làm được, doanh nghip cũng cn sm khc phc mt s khuyết đim như cn báo cáo định k v tình hình s dng và nhu cu tuyn lao động; v tình hình tai nn lao động, bnh ngh nghip; v công tác bo h lao động vi S Lao động – Thư­ơng binh và Xã hi tnh Ninh Bình.

Các bn hp đồng lao động đã ký kết vi người lao động chưa quy định c th quyn li và nghĩa v ca người lao động: mc công vic phi làm ghi “theo s phân công ca cán b qun lý trc tiếp ca doanh nghip”, các mc chế độ nâng lương, tin thưởng, trang b bo h lao động, chế độ ngh ngơi, bo him xã hi, bo him y tế ghi chung chung “theo quy định ca Nhà nước, ca doanh nghip”… Chưa xây dng h thng thang lư­ơng; bng lư­ơng; định mc lao động và lp qu d phòng tr cp mt vic làm cho người lao động.

Chưa thc hin chế độ ngh hàng năm ít nht 14 ngày/năm (hoc 16 ngày/năm) đối vi s lao động làm các công vic nng nhc, độc hi, nguy him (hoc đặc bit nng nhc, độc hi nguy him). Chưa thành lp Hi đồng bo h lao động, mng l­ưới an toàn, v sinh viên; phân định chế độ trách nhim cá nhân v bo h lao động; xây dng kế hoch bo h lao động hàng năm. Sử dụng máy, thiết b có yêu cu nghiêm ngt v an toàn lao động. Chưa xây dng các lun chng v các bin pháp đảm bo an toàn, v sinh lao động ti nơi làm vic và môi trường xung quanh. Chưa đăng ký Ni quy lao động vi S Lao động – Thương binh và Xã hi tnh Ninh Bình. Ni dung nội quy lao động chưa theo quy định ti Ngh định 41/CP ngày 06/7/1995 ca Chính phủ; một số ni dung trái vi quy định ca pháp lut lao động như: quy định hình thc x lý k lut lao động bng hình thc cnh cáo, pht tin, tr lương.

Một số kiến nghị

Trong khuôn kh đợt thanh tra, Đoàn thanh tra B Lao động – Thương binh và Xã hi đã có mt s kiến ngh, yêu cu doanh nghip sm thc hin, trong đó nhân mnh cn sm báo cáo định k v nhu cu tuyn dng và tình hình s dng lao động cũng như tình hình tai nn lao động, bnh ngh nghip. B sung vào bn hp đồng lao động đã ký kết vi người lao động nhm th hin c th quyn li và nghĩa v ca người lao động. Lp s lao động cho người lao động. Thng kê, theo dõi s lao động thôi vic đã thực hiện chế độ trợ cấp thôi việc cho người lao động theo quy định. Xây dng và đăng ký thang lương, bng lương, xây dng định mc lao động.

Tham gia bo him xã hi cho 100% người lao động thuc đối tượng phi tham gia bo him xã hi bt buc đang làm vic ti Công ty. Thc hin chế độ ngh hàng năm ít nht 14 ngày/năm (hoc 16 ngày/năm) đối vi s lao động làm các công vic nng nhc, độc hi, nguy him (hoc đặc bit nng nhc, độc hi nguy him) theo quy định. Thành lp Hi đồng bo h lao động, mng lưới an toàn, v sinh viên, phân định chế độ trách nhim cá nhân v bo h lao động. Kim định và đăng ký 03 thiết b có yêu cu nghiêm ngt v an toàn lao động. Xây dng các ni quy, quy trình vn hành các loi máy, thiết b và các bin pháp làm vic an toàn, v sinh lao động. Hun luyn an toàn lao động, v sinh lao động cho 100% người s dng lao động và người lao động. Bi dư­ng cho ngư­i lao động làm các công vic có yếu t nguy him, độc hi. Khám sc kho định k cho nguời lao động. Xây dng các lun chng v các bin pháp đảm bo an toàn, v sinh lao động ti nơi làm vic và môi trường xung quanh.

Trong thi hn 60 ngày k t ngày ký kết lun thanh tra, doanh nghip phi thc hin xong các kiến ngh nêu trên./.

Hu Bc – Tiến Tùng

Xem