Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Thanh tra Bộ kiểm tra việc thực hiện Luật Thanh tra, Luật Khiếu nại, tố cáo tại tỉnh Bắc Ninh

03/03/2008

Căn cứ báo cáo kết quả kiểm tra theo Quyết định số 06/QĐ- TTr ngày 15 tháng 02 năm 2008 của Chánh Thanh tra Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc kiểm tra việc thực hiện Luật Thanh tra, Luật Khiếu nại, tố cáo tại Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Bắc Ninh, Chánh thanh tra Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã ban hành Kết luận kiểm tra số 11/KL – TTr ngày 29 tháng 02 năm 2008 về nội dung này.

Kết luận đã nêu rõ những quy định của Luật Thanh tra, Luật Khiếu nại, tố cáo được Sở LĐTBXH Bắc Ninh thực hiện gồm: Tổ chức bộ máy, chức năng, nhiệm vụ, biên chế cán bộ của Thanh tra Sở cơ bản ổn định, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động thanh tra tiến hành đồng đều trên các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Sở; Thanh tra Sở đã xây dựng và hoàn thành kế hoạch công tác năm 2007 được Giám đốc Sở phê duyệt; Giám đốc Sở trực tiếp chỉ đạo tổ chức thanh tra Sở, tạo điều kiện thuận lợi cho việc thực hiện nhiệm vụ thanh tra tương đối đầy đủ ở các lĩnh vực quản lý của ngành như: lao động, việc làm, dạy nghề, thanh tra hành chính các đơn vị trực thuộc; Kết quả thanh tra đã phát hiện ra nhiều sai phạm và kiến nghị đối tượng sửa đổi; Trình tự, thủ tục thanh tra cơ bản thực hiện theo quy định của pháp luật; Phòng tiếp dân của Sở được bố trí ở vị trí thuận tiện, có nội quy, quy chế tiếp công dân, công khai lịch tiếp công dân hàng tháng của lãnh đạo Sở; Có sổ theo dõi tiếp công dân và ghi chép đầy đủ cột mục theo quy định như số thứ tự, họ tên, địa chỉ, nội dung khiếu nại; 100% đơn thư đều có văn bản xử lý, trả lời theo đúng quy định của pháp luật; Đơn thư được giải quyết theo đúng thời hiệu quy định trong Luật Khiếu nại - Tố cáo, không có đơn tồn đọng; Trình tự , thủ tục, kết quả giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo về cơ bản là phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành . Hồ sơ giải quyết khiếu nại, tố cáo được thực hiện gọn gàng, ngăn nắp và khoa học tiện cho việc quản lý và khai thác; Công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ Thanh tra Sở được Lãnh đạo Sở quan tâm nên về cơ bản đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ; Thanh tra Sở đã thực hiện tốt việc báo cáo định kỳ hàng tháng, quý, năm về công tác thanh tra, kiểm tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng. Tuy nhiên, trong việc chấp hành Luật Thanh tra, Luật Khiếu nại, tố cáo, cũng còn một số nội dung chưa được Sở LĐTBXH Bắc Ninh quan tâm thực hiện, đã được Chánh Thanh tra Bộ kiến nghị yêu cầu khắc phục, đó là: Một số cuộc thanh tra chưa có kế hoạch thanh tra kèm theo quyết định và đề cương theo quy định tại Điều 11 Quy chế đoàn thanh tra ban hành kèm theo Quyết định 2151/2006/QĐ-TTCP ngày 10/11/2006 của Tổng Thanh tra; Trong cơ cấu một số đoàn còn bao gồm cả thành viên không phải là người của cơ quan thanh tra, chưa phù hợp với quy định tại khoản 3 Điều 2 Nghị định 100/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007 của Chính phủ; Tiến hành thanh tra hành chính nhưng chưa có biên bản công bố quyết định thanh tra, biên bản công bố kết quả thanh tra và biên bản làm việc từng nội dung thanh tra theo quy định tại Điều 14, Điều 16, Điều 25 Quy chế hoạt động của Đoàn thanh tra ban hành kèm theo Quyết định 2151/2006/QĐ-TTCP ngày 10/11/2006 của Tổng thanh tra; Kết luận thanh tra về lĩnh vực dạy nghề còn mang tính chất suy rộng (chỉ thanh tra 3 đơn vị mà kết luận cho toàn địa bàn), kiến nghị cũng nêu không cụ thể các nội dung để đối tượng thanh tra thực hiện và còn một cuộc thanh tra hành chính chưa có kết luận thanh tra. Tiến Tùng – Hữu Bắc
Xem