Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Quy chế Tiếp công dân, xử lý thư, đơn của cơ quan Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

14/04/2008

Vừa qua, Thứ trưởng Bùi Hồng Lĩnh đã ký ban hành Quy chế Tiếp công dân, xử lý thư, đơn của cơ quan Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, kèm theo Quyết định số 525 /QĐ-BLĐTBXH ngày 11 tháng 4 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Chương I: Quy định chung Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng 1. Quy chế này quy định việc tiếp công dân, xử lý thư, đơn của cơ quan Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội. 2. Quy chế này được áp dụng đối với các đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức thuộc Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội được giao nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý thư, đơn liên quan đến công tác quản lý nhà nước trong các lĩnh vực thuộc phạm vi trách nhiệm của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội. Điều 2. Nguyên tắc tiếp công dân, xử lý thư, đơn 1. Tôn trọng quyền khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân. 2. Bảo đảm tính khách quan, công khai, dân chủ. 3. Bảo đảm tính chính xác, khẩn trương, kịp thời. 4. Tuân thủ những quy định về tiếp công dân và xử lý thư, đơn tại Luật Khiếu nại, tố cáo; Quy chế tổ chức tiếp công dân của Chính phủ và Quy chế này. 5. Bảo đảm sự phối hợp giữa các đơn vị thuộc Bộ. 6. Thực hiện cải cách hành chính theo cơ chế “một cửa”. Chương II: Tiếp công dân Điều 3. Địa điểm tiếp công dân - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức tiếp công dân tại Phòng tiếp công dân của Bộ (số 02 Đinh Lễ – Hoàn Kiếm - Hà Nội). Phòng tiếp công dân có cán bộ chuyên trách tiếp công dân hàng ngày và tổ chức để Lãnh đạo Bộ tiếp công dân định kỳ theo quy định của Luật Khiếu nại, tố cáo. - Phòng tiếp công dân phải niêm yết lịch làm việc, nội quy tiếp công dân, bố trí các điều kiện phục vụ cho công tác tiếp dân. Các đơn vị không làm việc tại trụ sở cơ quan Bộ tổ chức tiếp công dân tại trụ sở làm việc và bố trí cán bộ tiếp công dân theo quy định. Điều 4. Trách nhiệm của các đơn vị trong công tác tiếp dân 1. Thủ trưởng các đơn vị cử cán bộ có năng lực, phẩm chất tốt, am hiểu chính sách, pháp luật để tiếp công dân tại nơi làm việc của cơ quan theo quy định Luật Khiếu nại, tố cáo. 2. Chánh Thanh tra Bộ cử cán bộ chuyên trách tiếp công dân thường xuyên tại Phòng tiếp dân của Bộ theo quy định tại Điều 3 của quy chế. 3. Văn phòng Bộ có trách nhiệm phối hợp với Thanh tra Bộ đảm bảo an ninh, trật tự tại phòng tiếp công dân; ngăn chặn các hành vi quá khích, kích động, gây rối tại nơi tiếp công dân. Điều 5. Quản lý, sử dụng tài sản tại phòng tiếp công dân Thanh tra Bộ chịu trách nhiệm quản lý, sử dụng các trang thiết bị của Phòng tiếp công dân theo đúng quy định về quản lý tài sản công. Điều 6. Xử lý thư đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị tại nơi tiếp công dân. Cán bộ tiếp công dân trong phạm vi thẩm quyền của mình có trách nhiệm giải thích, hướng dẫn cho công dân hiểu các chính sách, pháp luật của nhà nước có liên quan. Đối với các nội dung khiếu nại, tố cáo hoặc kiến nghị của công dân thì xử lý như sau: 1. Nếu đơn thuộc thẩm quyền: nhận đơn để giải quyết theo quy định. Trường hợp công dân khiếu nại, tố cáo hoặc kiến nghị trực tiếp (không có đơn) thì hướng dẫn công dân viết thành đơn hoặc ghi lại ý kiến phản ánh và yêu cầu công dân ký tên hoặc điểm chỉ. 2. Nếu đơn không thuộc thẩm quyền: hướng dẫn công dân gửi đơn tới cơ quan có thẩm quyền giải quyết. Đối với những trường hợp khiếu nại, tố cáo, kiến nghị có nội dung đơn giản hoặc khiếu nại, tố cáo, kiến nghị do công dân không nắm rõ chính sách, pháp luật thì cán bộ tiếp dân trong phạm vi trách nhiệm của mình có thể giải thích hoặc báo cáo lãnh đạo giải thích ngay cho công dân. Điều 7. Việc tiếp công dân của Bộ trưởng và thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ 1. Bộ trưởng, các Thứ trưởng (gọi tắt là Lãnh đạo Bộ) tiếp công dân vào ngày 20 hàng tháng theo lịch phân công. Nếu ngày 20 trùng vào ngày nghỉ thì việc tiếp công dân được thực hiện vào ngày làm việc đầu tiên tiếp theo. Trường hợp đồng chí Lãnh đạo Bộ đến lượt phân công vắng mặt thì đồng chí kế tiếp gần nhất có mặt ở cơ quan tiếp thay. 2. Trong ngày Lãnh đạo Bộ tiếp công dân, thủ trưởng các đơn vị: Thanh tra Bộ, Vụ Bảo hiểm xã hội, Cục Người có công phải có mặt để tiếp công dân tại phòng tiếp công dân của Bộ. Nếu thủ trưởng đơn vị vắng mặt phải cử một lãnh đạo đơn vị tiếp thay. Lãnh đạo các đơn vị liên quan phải có mặt khi Lãnh
Xem