Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Hướng dẫn thi hành một số Điều của Bộ luật Lao động về khiếu nại, tố cáo về lao động

13/05/2008

Ngày 7/5/2008, Thứ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Bùi Hồng Lĩnh đã ký ban hành Thông tư số 06/2008/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 04/2005/NĐ - CP ngày 11 tháng 01 năm 2005 của Chính phủ về quy định chi tiếtvà hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về khiếu nại, tố cáo về lao động. Đối tượng áp dụng là người lao động, tập thể người lao động và người sử dụng lao động. Những nội dung chính của Thông tư bao gồm:

1. Về giải quyết khiếu nại Người khiếu nại có thể tự mình thực hiện quyền khiếu nại hoặc thông qua người đại diện hợp pháp như: Cha, mẹ đối với người lao động chưa thành niên; Người giám hộ đối với người được giám hộ; Người được tòa án chỉ định đối với người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự. Người khiếu nại phải có đơn ghi rõ ngày, tháng, năm khiếu nại, họ, tên, địa chỉ, lý do, nội dung khiếu nại; tên, địa chỉ của tổ chức, cá nhân sử dụng lao động bị khiếu nại; yêu cầu của người khiếu nại. Đơn phải do người khiếu nại ký hoặc điểm chỉ. Đơn khiếu nại phải được gửi đến cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền giải quyết. Người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại khi nhận được đơn khiếu nại thuộc thẩm quyền giải quyết phải thụ lý để giải quyết và thông báo cho người khiếu nại bằng văn bản. Nếu đơn không thuộc thẩm quyền giải quyết thì thông báo và hướng dẫn người khiếu nại gửi đơn đến người có thẩm quyền giải quyết, đồng thời gửi kèm các giấy tờ, tài liệu liên quan đến nội dung khiếu nại (nếu có). Việc thông báo chỉ thực hiện một lần với một vụ việc khiếu nại. Đối với đơn vừa có nội dung khiếu nại, vừa có nội dung tố cáo thì người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại có trách nhiệm giải quyết nội dung khiếu nại, đồng thời chuyển nội dung tố cáo cho người có thẩm quyền giải quyết theo quy định tại Điều 26 Nghị định số 04/ 2005/NĐ- CP của Chính phủ. Thông tư cũng quy định về thời hạn, trình tự giải quyết khiếu nại lần đầu: Người giải quyết khiếu nại lần đầu phải gặp gỡ, đối thoại trực tiếp với người khiếu nại; đối với khiếu nại của tập thể lao động thì phải có sự tham gia của đại diện công đoàn cơ sở, đối với những nơi chưa có tổ chức công đoàn cơ sở thì phải có đại diện của người lao động (công đoàn cấp trên) có sự tham gia của hoà giải viên lao động hoặc tổ chức đoàn thể quần chúng khác. Việc giải quyết khiếu nại lần đầu phải bằng quyết định giải quyết khiếu nại. 2. Về giải quyết tố cáo: Người tố cáo phải gửi đơn đến Chánh Thanh tra Sở Lao động - Thương binh và Xã hội hoặc Thanh tra viên lao động khi đang tiến hành thanh tra tại doanh nghiệp. Trong đơn tố cáo phải ghi rõ họ, tên, địa chỉ người tố cáo hoặc người đại diện tập thể lao động có đơn tố cáo; nội dung tố cáo. Trường hợp người tố cáo đến trình bày trực tiếp thì Thanh tra viên lao động hoặc cán bộ thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm ghi lại nội dung tố cáo, họ, tên, địa chỉ người tố cáo, có chữ ký hoặc điểm chỉ của người tố cáo để báo cáo Chánh Thanh tra Sở Lao động - Thương binh và Xã hội xem xét, giải quyết. Không xem xét, giải quyết những tố cáo giấu tên, mạo tên, không rõ địa chỉ, không có chữ ký trực tiếp mà sao chụp chữ ký hoặc những tố cáo đã được cấp có thẩm quyền giải quyết nay tố cáo lại nhưng không có bằng chứng mới. Thông tư 06 có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo. Chi tiết xem tại địa chỉ: http://www.molisa.gov.vn/qppl/frmtinvbpl.asp./. PV
Xem