Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Thanh tra Bộ quy định Người phát ngôn và cung cấp thông tin cho các phương tiện thông tin đại chúng

28/05/2008

Ngày 28 tháng 5 năm 2008, Chánh Thanh tra Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đã ban hành Quyết định số 53/QĐ - TTr ban hành Quy chế làm việc và mối quan hệ công tác của Thanh tra Bộ, trong đó quy định Người phát ngôn của Thanh tra Bộ.

Theo Quyết định này, Trưởng phòng Tổng hợp và Thanh tra hành chính (thuộc Thanh tra Bộ) là Người phát ngôn, cung cấp thông tin chính thức của Thanh tra Bộ theo quy định. Trong trường hợp cần thiết, Chánh thanh tra Bộ uỷ quyền cho người khác thay mặt Người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí. Chỉ duy nhất Người phát ngôn của Thanh tra Bộ mới được nhân danh cơ quan Thanh tra Bộ trong việc phát ngôn và cung cấp thông tin và những thông tin do Người phát ngôn của Thanh tra Bộ cung cấp được coi là thông tin chính thức của Thanh tra Bộ. Cán bộ, công chức thuộc Thanh tra Bộ không được giao nhiệm vụ phát ngôn, cung cấp thông tin thì không được nhân danh đơn vị để phát ngôn, cung cấp thông tin. Trường hợp cán bộ, công chức được báo chí đề nghị trả lời phỏng vấn thì người được đề nghị phỏng vấn phải xin phép, báo cáo Chánh thanh tra Bộ (bằng văn bản) ghi rõ nội dung phỏng vấn và chỉ được trả lời phỏng vấn sau khi được Chánh thanh tra Bộ đồng ý. Hiện tại, Trưởng phòng Tổng hợp và Thanh tra hành chính thuộc Thanh tra Bộ (Người phát ngôn của Thanh tra Bộ) là ông Nguyễn Tiến Tùng, điện thoại cơ quan: 04.9362932, điện thoại di động: 0904.120.678. Hữu Bắc (Tạp chí Lao động và Xã hội)
Xem