Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Hội thảo Chia sẻ kết quả nghiên cứu về bình đẳng giới

10/06/2010

Trong khuôn khổ chương trình hợp tác về bình đẳng giới của Liên hợp quốc và các tổ chức quốc tế với Chính phủ Việt Nam nhằm tăng cường việc thực thi Luật Bình đẳng giới và Luật Chống bạo lực gia đình giai đoạn 2009-2011, trong hai ngày 10-11/6/2010, tại Hải Phòng, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) tổ chức hội thảo Chia sẻ kết quả nghiên cứu của 2 đề tài : (1) Đánh giá việc thực hiện Công ước về Phân biệt đối xử trong việc làm nghề nghiệp và trả công bình đẳng giữa lao động nam và lao động nữ cho công việc có giá trị ngang nhau; (2) Chính sách pháp luật lao động nhìn dưới góc độ bình đẳng giới.

Tại hội thảo, các đại biểu đã được nghe các nhóm thực hiện đề tài chia sẻ kết quả nghiên cứu của mình. Theo đó, với vấn đề nghiên cứu (1), báo cáo phần nào đánh giá được hiện trạng chênh lệch về giới cũng như khía cạnh kinh tế, xã hội và pháp lý của việc mang lại cơ hội, đối xử bình đẳng trong việc làm, nghề nghiệp và trả lương công bằng giữa nam giới và nữ giới trong thị trường lao động của Việt Nam. Thông qua báo cáo, chúng ta sẽ nhận thấy bình đẳng giới, trả lương công bằng, sự không phân biệt về cơ hội và đối xử trong việc làm, nghề nghiệp không chỉ tốt cho sự phát triển của quốc gia, sự hoà hợp xã hội, mà còn giúp sử dụng một cách có hiệu quả nguồn nhân lực lao động quốc gia. Tận dụng được mọi nguồn lực và tài năng của người lao động, trong đó có lao động nữ sẽ giúp cho gia đình, nơi làm việc và xã hội cùng phát triển. Ngay cả đối với doanh nghiệp, trả công xứng đáng cho người lao động không trên cơ sở phân biệt giới tính cũng là một phương thức kinh doanh có hiệu quả.

Với kết quả nghiên cứu (2), báo cáo đã xem xét, rà soát thực trạng nhạy cảm giới của Bộ luật Lao động và những chính sách, pháp luật liên quan; Xác định những khó khăn/ rào cản dựa trên cơ sở về giới và đề xuất những kiến nghị nhằm phục vụ cho quá trình sửa đổi, bổ sung Bộ luật Lao động và những chính sách, pháp luật liên quan có nhạy cảm về giới theo quy định của Luật Bình đẳng giới. Bên cạnh đó, báo cáo nghiên cứu cũng nêu kết quả rà soát, xem xét các văn bản pháp luật, chính sách hiện hành về bình đẳng giới trong những lĩnh vực lao động- xã hội như: Đào tạo nghề; Lao động và Việc làm; Quan hệ lao động; An toàn- Vệ sinh lao động; Bảo trợ Xã hội và Xoá đói giảm nghèo. Ngoài 05 lĩnh vực trên, nghiên cứu cũng rà soát cả các chương trình mục tiêu quốc gia như: Chương trình mục tiêu quốc gia về xoá đói, giảm nghèo 2006-2010; Chương trình mục tiêu quốc gia về việc làm đến 2010. Việc rà soát, đánh giá vấn đề lồng ghép bình đẳng giới trong 5 lĩnh vực này được thực hiện trên những nguyên tắc về bình đẳng giới của Luật Bình đẳng giới.

Sau phần trình bày các báo cáo, các đại biểu tham dự hội nghị đã có những nhận xét, đánh giá và được chia nhóm để thảo luận về những vấn đề liên quan xoay quanh nội dung của hai đề tài nghiên cứu nhằm đưa ra những kết quả đạt được và chưa đạt được. Từ đó, sẽ giúp các nhóm thực hiện đề tài hoàn chỉnh thêm về nội dung, hình thức và phương pháp tiếp cận đề tài.

Xem