Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Báo chí đặc biệt quan trọng trong công tác tư tưởng của Đảng

17/06/2008

Sáng 16.6, đồng chí Trương Tấn Sang - Uỷ viên Bộ Chính trị, thường trực Ban Bí thư - đã đến thăm và chúc mừng cán bộ, hội viên Hội Nhà báo VN nhân kỷ niệm 83 năm Ngày Báo chí cách mạng VN 21.6.2008.

Đồng chí đã bày tỏ sự vui mừng vì trong sự nghiệp đổi mới đất nước, báo chí nước ta cũng có nhiều đổi mới và vươn lên mạnh mẽ. Đồng chí nhấn mạnh: Trong suốt 83 năm qua, Đảng ta luôn luôn khẳng định báo chí là một lĩnh vực đặc biệt quan trọng trong toàn bộ công tác tư tưởng của Đảng, nhất là trong những giai đoạn có ý nghĩa bước ngoặt của cách mạng... Trong sự nghiệp đổi mới, báo chí cũng có nhiều đổi mới và vươn lên mạnh mẽ. Phần lớn các cơ quan báo chí đã hoạt động đúng tôn chỉ mục đích, định hướng chính trị, thực hiện tốt chức năng vừa là cơ quan ngôn luận của Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị, thực hiện tốt chức năng, vừa là cơ quan ngôn luận của Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức nghề nghiệp, vừa là diễn đàn của nhân dân. Báo chí đã tích cực tuyên truyền chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối của Đảng, pháp luật, chính sách của Nhà nước; thông tin, cổ vũ phong trào hành động cách mạng, phản ánh tâm tư, nguyện vọng chính đáng của các tầng lớp nhân dân; phát hiện, cổ vũ nhân tố mới, điển hình tiên tiến, thành quả của công cuộc đổi mới; tham gia tích cực vào công cuộc đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu, chống thông tin, quan điểm sai trái, chống âm mưu "diễn biến hoà bình" của các thế lực thù địch; góp phần thắt chặt tình hữu nghị, sự hợp tác nhiều mặt của đất nước ta với bạn bè quốc tế. Đảng, Nhà nước và nhân dân ghi nhận, biểu dương những thành tích to lớn đó của báo chí đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Đồng chí Trương Tấn Sang cũng chỉ rõ những yếu kém của báo chí trong thời gian qua như: Một số cơ quan báo chí chưa chấp hành nghiêm túc sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước; có biểu hiện coi nhẹ, hạ thấp chức năng chính trị, tư tưởng, giáo dục của báo chí cách mạng; chưa coi trọng, phát hiện, biểu dương các nhân tố mới, điển hình tiên tiến, gương người tốt - việc tốt; xa rời tôn chỉ mục đích, đối tượng phục vụ, sa đà khi phản ánh các vụ án, mặt tiêu cực, mặt trái và những yếu kém của xã hội. Sau khi chỉ ra các mặt yếu kém của báo chí, đồng chí Trương Tấn Sang đã chỉ đạo trong thời gian tới, báo chí và đội ngũ người làm báo cần bám sát nhiệm vụ công tác tư tưởng; tích cực tuyên truyền, cổ vũ những thành tựu của công cuộc đổi mới... mà nhiệm vụ quan trọng trước mắt là mỗi cán bộ, phóng viên phải thực hiện thật tốt cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" gắn với việc giáo dục đạo đức nghề nghiệp của những người làm báo Việt Nam. Đồng chí Trương Tấn Sang thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng gửi lời chúc đến toàn thể báo giới nước nhà đoàn kết, sáng tạo, phấn đấu xây dựng nền báo chí nước nhà ngày càng hiện đại, khoa học và đậm đà bản sắc dân tộc, phục vụ đắc lực cho công cuộc đổi mới đất nước. Chí Tùng ( Theo Lao động.com)
Xem