Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Hưởng chế độ tai nạn lao động

01/08/2017

Ông Lê Thanh Hải (thanhhaiquatz@gmail.com) hỏi: Từ năm 2005, tôi bị thanh sắt bắn vào mắt, hỏng một bên mắt khi đang làm việc tại công ty nhưng chưa hưởng chế độ tai nạn lao động. Nay, tôi muốn làm chế độ tai nạn lao động có được không?

Tôi có đầy đủ giấy tờ:

1. Biên Bản điều tra tai nạn lao động

2. Giấy ra viện của bênh viện tỉnh và bệnh viên trung ương.

3. Bản sao bệnh án của bệnh viện tỉnh và bệnh viện trung ương.

Vấn đề này, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trả lời như sau:

1. Vào thời điểm năm 2005, chế độ tai nạn lao động thực hiện theo quy định tại Điều 107 Bộ luật Lao động (năm 1994), khoản 23, Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Bộ luật Lao động (năm 2002) và Điều 16 Điều lệ Bảo hiểm xã hội ban hành kèm theo Nghị định số 12/CP ngày 26/01/1995 bao gồm:

 a. Từ người sử dụng lao động, bao gồm:

 - Chi phí y tế, tiền lương từ khi sơ cứu, cấp cứu đến khi điều trị xong.

 - Bồi thường hoặc trợ cấp theo mức suy giảm khả năng lao động. Chi tiết chế độ bồi thường, trợ cấp được quy định tại Thông tư số 10/2003/TT-BLĐTBXH ngày 18/04/2003 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn việc thực hiện chế độ bồi thường và trợ cấp đối với người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

 b. Từ Quỹ Bảo hiểm xã hội nếu thuộc đối tượng bảo hiểm xã hội bắt buộc theo quy định tại khoản 36 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Bộ luật Lao động (năm 2002); điều kiện hưởng và chế độ được hưởng theo quy định tại Mục III Điều lệ Bảo hiểm xã hội ban hành kèm theo Nghị định số 12/CP ngày 26/01/1995

 Trường hợp Công ty của Ông thuộc đối tượng tham gia loại hình bảo hiểm xã hội bắt buộc và Ông làm việc theo hợp đồng lao động từ 03 tháng trở lên theo quy định tại khoản 36, Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Bộ luật Lao động (năm 2002) nhưng Công ty của Ông không tham gia loại hình bảo hiểm xã hội bắt buộc cho Ông, thì Công ty phải trả cho Ông một khoản tiền ngang với mức quy định trong Điều lệ Bảo hiểm xã hội theo quy định tại khoản 2 Điều 107 Bộ luật Lao động (năm 1994).

 2. Hiện nay, chế độ tai nạn lao động thực hiện theo quy định tại Bộ luật Lao động năm 2012, Luật An toàn vệ sinh lao động năm 2015, Thông tư số 04/2015/TT-BLĐTBXH ngày 02/02/2015 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện chế độ bồi thường, trợ cấp và chi phí y tế của người sử dụng lao động đối với người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

Do thông tin Ông cung cấp chưa đầy đủ để có thể trả lời chính xác các chế độ về tai nạn lao động và việc làm các thủ tục hưởng chế độ trong trường hợp của Ông. Để thuận lợi, đề nghị Ông liên hệ với Sở Lao động- Thương binh và Xã hội địa phương để được hướng dẫn chi tiết và trợ giúp pháp lý.

Xem