Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Cơ quan nào thanh toán thẻ học nghề cho bộ đội xuất ngũ?

30/03/2017

Bà Trần Thị Én - TP. Hà Nội hỏi: Trường trung cấp nghề của tôi đang dạy nghề cho bộ đội xuất ngũ có thẻ học nghề theo Thông tư liên tịch số 04/2010/TTLT-BQP-BTC ngày 4/1/2010 của Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính. Tháng 12/2015, Cục Tài chính - Bộ Quốc phòng có Công văn số 5387/CTC- CDCS về việc thôi thực hiện bảo đảm kinh phí thanh toán thẻ học nghề cho các cơ sở dạy nghề ngoài quân đội. Việc thanh toán thẻ học nghề sẽ do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thực hiện và Thông tư liên tịch mới sẽ ban hành trong thời gian tới để thay thế cho Thông tư cũ. Nhưng đến nay vẫn chưa có hướng dẫn Bộ nào sẽ bảo đảm kinh phí thanh toán thẻ học nghề cho bộ đội xuất ngũ học tại các cơ sở ngoài quân đội, đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét, sớm có hướng dẫn về vấn đề này.

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời vấn đề này như sau:

Thực hiện nhiệm vụ được giao tại Khoản 3, Điều 16 Nghị định số 61/2015/NĐ-CP ngày 9/7/2015 của Chính phủ quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã chủ trì, phối hợp với Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và các Bộ, ngành, cơ quan Trung ương, địa phương xây dựng Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện một số điều về hỗ trợ đào tạo nghề cho thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân; thanh niên tình nguyện hoàn thành nhiệm vụ thực hiện chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội quy định tại Nghị định số 61/2015/NĐ-CP.

Tuy nhiên, do quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, sau ngày 1/7/2016 không có hình thức văn bản Thông tư liên tịch giữa các Bộ trưởng. Vì vậy, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đang hoàn thiện Thông tư của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và sẽ ban hành trong thời gian sớm nhất.

Theo đó, năm 2016, các Bộ, ngành, cơ quan trung ương và địa phương tự sắp xếp, bố trí kinh phí trong phạm vi dự toán đã được giao năm 2016, trường hợp có khó khăn báo cáo Bộ Tài chính.

 

Xem