Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Hưởng trợ cấp thất nghiệp 1 lần và thời hạn chuyển tiền vào tài khoản cho người hưởng

28/06/2016

Chị Bùi Thị Thu Huyền - quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh hỏi: Tôi nhận trợ cấp thất nghiệp tổng cộng được 7 tháng lương. Tôi đã nhận trợ cấp thất nghiệp tháng đầu tiên vào ngày 30/3/2016, đã trình diện lần 2 vào ngày 22/4/2016. Tại thời điểm này, tôi vẫn chưa tìm được việc làm. Tôi có thể xin nhận chuyển những tháng còn lại để nhận 1 lần được không? Thời điểm chuyển tiền bảo hiểm thất nghiệp là ngày nào? Lần 1 tôi nhận được ngày 30/3/2016 nhưng lần 2 được hẹn là 3 tuần sau ngày 22/4/2016 (tức ngày 13/5/2016). Do không có thu nhập nào khác, tôi rất cần số tiền này để duy trì cuộc sống, vậy tại sao không chuyển cho tôi đều hàng tháng mà lại kéo dài thời hạn nhận tiền như vậy?

Vấn đề này, Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội trả lời như sau:
Theo quy định tại Khoản 2 Điều 86 Luật bảo hiểm xã hội số 71/2006/QH11 thì trường hợp người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp bị chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp do có việc làm sẽ được khoản trợ cấp một lần bằng giá trị còn lại của trợ cấp thất nghiệp theo quy định.
Theo quy định tại Điều 61 Luật việc làm thì Luật việc làm có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2015; các quy định về bảo hiểm thất nghiệp của Luật bảo hiểm xã hội số 71/2006/QH11 hết hiệu lực thi hành kể từ ngày Luật việc làm có hiệu lực.
Theo quy định tại Khoản 1 và Khoản 4 Điều 10 của Thông tư số 28/2015/TT-BLĐTBXH ngày 31/7/2015 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện Điều 52 của Luật việc làm và một số điều của Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12/3/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật việc làm về bảo hiểm thất nghiệp thì trong thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp, hằng tháng người lao động phải trực tiếp thông báo về việc tìm kiếm việc làm với trung tâm dịch vụ việc làm nơi đang hưởng trợ cấp thất nghiệp. Ngày người lao động thông báo hằng tháng về việc tìm kiếm việc làm được ghi cụ thể trong phụ lục quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp của người lao động như sau: ngày của tháng thứ nhất hưởng trợ cấp thất nghiệp là ngày nhận quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp theo phiếu hẹn trả kết quả, từ tháng thứ hai trở đi người lao động thực hiện ngày thông báo hằng tháng về việc tìm kiếm việc làm trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày đầu tiên của tháng hưởng trợ cấp thất nghiệp.
Theo quy định tại Khoản 2 Điều 18 Nghị định số 28/2015/NĐ-CP nêu trên thì tổ chức bảo hiểm xã hội thực hiện chi trả trợ cấp thất nghiệp tháng đầu tiên của người lao động trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp; Tổ chức bảo hiểm xã hội thực hiện chi trả trợ cấp thất nghiệp cho người lao động từ tháng hưởng trợ cấp thất nghiệp thứ 2 trở đi trong thời hạn 05 ngày làm việc, tính từ thời điểm ngày thứ 07 của tháng hưởng trợ cấp thất nghiệp đó nếu không nhận được quyết định tạm dừng hoặc chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với người lao động. Trường hợp thời điểm ngày thứ 07 nêu trên là ngày nghỉ thì thời hạn chi trả trợ cấp thất nghiệp được tính từ ngày làm việc tiếp theo.
   Như vậy, kể từ ngày 01/01/2015, không còn chế độ trợ cấp một lần và bà Huyền sẽ được nhận trợ cấp thất nghiệp hằng tháng, thời hạn chi trả trợ cấp thất nghiệp do tổ chức bảo hiểm xã hội quy định theo các quy định nêu trên.
Xem