Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Lương, thù lao viên chức quản lý trong Công ty TNHH 2 thành viên

03/07/2015

Ông Nguyễn Văn Thuận (Bình Dương) hỏi: Công ty TNHH hai thành viên nhận vốn góp của Nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp, vậy công ty có thể áp dụng quy định về chế độ lương, thù lao, tiền thưởng cho Hội đồng thành viên, Giám đốc, Kế toán trưởng, Kiểm soát viên theo Nghị định 51/2013/NĐ-CP không?

Về vấn đề này, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trả lời ông Nguyễn Văn Thuận như sau:

Theo quy định tại Điều 58 Luật Doanh nghiệp năm 2005, công ty TNHH hai thành viên trở lên (trong đó bao gồm cả công ty có vốn góp của Nhà nước) được quyền quyết định thù lao, tiền lương và thưởng của thành viên Hội đồng thành viên, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác trong công ty theo kết quả và hiệu quả kinh doanh.
Theo đó, công ty TNHH hai thành viên trở lên có vốn góp của Nhà nước được quyền quy định chế độ tiền lương, cơ chế trả lương của công ty hoặc vận dụng các quy định của Nhà nước (Nghị định 51/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ) để trả lương, thù lao, tiền thưởng cho Hội đồng thành viên, Giám đốc, Kế toán trưởng, Kiểm soát viên tại công ty.
Riêng đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên có vốn góp chi phối của Nhà nước, theo quy định tại khoản 9, Điều 10 Nghị định 51/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ thì các cơ quan, tổ chức là đại diện vốn nhà nước tại công ty chỉ đạo người đại diện vốn căn cứ vào nội dung quy định tại Nghị định 51/2013/NĐ-CP, tham gia quyết định hoặc đề xuất với Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên để quyết định chế độ tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với viên chức quản lý công ty cho phù hợp với điều kiện thực tế và bảo đảm quản lý chung của Nhà nước.

Xem