Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Hiệu quả từ công tác tuyên truyền về an toàn, vệ sinh lao động ở Yên Bái

11/11/2021

Những năm gần đây, trên địa bàn tỉnh Yên Bái không xảy ra tai nạn lao động trong khu vực có quan hệ lao động, cũng như trong khu vực không có quan hệ lao động; công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động ngày càng được chú trọng; các doanh nghiệp tích cực tổ chức huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động cho người lao động.

Kể từ khi Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động lần thứ nhất được tổ chức, hàng năm, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Yên Bái đều tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai Tháng hành động vê an toàn, vệ sinh lao động năm.

Kế hoạch nhằm mục đích thúc đẩy các hoạt động cụ thể để phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, cải thiện điều kiện lao động trong các cơ sở, doanh nghiệp; nâng cao ý thức, nhận thức cho người lao động và người sử dụng lao động trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động.
Đồng thời, đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền nâng cao ý thức, nhận thức cho người sử dụng lao động và người lao động trong việc thực hiện Luật an toàn, vệ sinh lao động và Chỉ thị số 29-CT/TW, ngày 18/9/2013 của Ban Bí thư về đẩy mạnh công tác an toàn, vệ sinh lao động trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.
Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động được phát động với chủ đề của từng năm và tổ chức Lễ phát động với quy mô từ 500 - 600 người.tap-huan-pccc-vpi-2017-2.jpg
Ảnh minh họa
Năm nay, do đại dịch COVID-19 nên tỉnh không tổ chức lễ phát động. Tuy nhiên, Yên Bái đã triển khai kế hoạch hướng đến các hoạt động truyền thông về an toàn, vệ sinh lao động. Các sở, ban, ngành tỉnh, ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh và doanh nghiệp tố chức tuyên truyền về an toàn, vệ sinh lao động, treo băng rôn trước trụ sở làm việc của đơn vị với khấu hiệu “Nhiệt liệt hưởng ứng Tháng hành động vê an toàn, vệ sinh lao động năm 2021”. 
Mặt khác, phát hành các ấn phẩm, tài liệu về an toàn, vệ sinh lao động tới doanh nghiệp, người lao động; tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng. Các sở, ban, ngành tỉnh, ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và doanh nghiệp tham khảo, sử dụng một số thông điệp, khẩu hiệu tuyên truyền hưởng ứng Tháng hành động an toàn, vệ sinh lao động.
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tố chức tuyên truyền, cố động trên địa bàn tỉnh thông qua hình thức treo băng rôn, pa nô, áp phích... trên một số trục đường chính tại trung tâm thành phố Yên Bái…
Tỉnh cũng thành lập đoàn thanh tra, kiểm tra liên ngành về an toàn, vệ sinh lao động (giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành quyết định thành lập) tại các doanh nghiệp trong và sau Tháng hành động an toàn, vệ sinh lao động.
Chú trọng thanh tra, kiểm tra việc xây dựng các nội quy, quy trình, biện pháp bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động, công tác huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động, kiểm định máy móc, thiêt bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động, chăm sóc sức khỏe người lao động...
Đồng thời, UBND tỉnh giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội xét khen thưởng theo thẩm quyền cho các tập thể và cá nhân có nhiều thành tích trong công tác an toàn, vệ sinh lao động.
Đối với các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh: Xây dựng, triển khai các hoạt động chuyên đề về an toàn, vệ sinh lao động để hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm của đơn vị, đảm bảo tính hiệu quả, thiết thực, bám sát vào chủ đề của Tháng hành động.
Cùng với đó, rà soát, bổ sung các nội quy, quy trình, biện pháp kỹ thuật an toàn lao động tại các bộ phận, phân xưởng; tự kiểm tra, rà soát, đánh giá các nguy cơ, rủi cơ về an toàn, vệ sinh lao động đối với từng máy, thiết bị, vật tư, hóa chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động. Rà soát, xây dựng kế hoạch và tổ chức huấn luyện về an toàn, vệ sinh lao động cho người lao động theo quy định.
Bên cạnh đó, phát động các phong trào thi đua, ký giao ước thi đua đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động trong các phân xưởng, tổ, đội; tổ chức các cuộc thi sáng kiến cải thiện điều kiện làm việc, giảm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; tuyên dương, khen thưởng.
Xem