Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Ninh Bình phấn đấu cuối năm 2022 giảm 1,2% tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều giai đoạn 2022-2025

19/10/2021

Trong năm 2021 mặc dù bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 nhưng được sự quan tâm của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Ninh Bình các chính sách giảm nghèo, an sinh xã hội năm 2021 trên địa bàn tỉnh vẫn được triển khai, thực hiện kịp thời và đã có những kết quả đáng ghi nhận.

Theo kết quả rà soát hộ nghèo, cận nghèo định kỳ cuối năm 2020, toàn tỉnh Ninh Bình giảm 1,77% tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo (chỉ tiêu giao 1,5%), đạt 118% so với kế hoạch đề ra, đưa số hộ nghèo giảm từ 7.898 hộ xuống còn 5.827 hộ, chiếm tỷ lệ 1,87% trên tổng số hộ dân.

tập-huấn.jpg
Cán bộ làm công tác giảm nghèo tại Ninh Bình dự buổi tập huấn trực tuyến quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo giai đoạn 2021-2025
Dự kiến đến cuối năm 2021, tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh giảm còn 1,5% và tỷ lệ hộ cận nghèo giảm còn 2,0% (theo Quyết định số 59/2015/QĐ-TTg ngày 19/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ về chuẩn nghèo đa chiều áp dụng giai đoạn 2016-2020). 100% cán bộ làm công tác giảm nghèo cấp xã, thôn được tập huấn kiến thức, kỹ năng cơ bản về quản lý, tổ chức thực hiện 2 các chương trình, chính sách, dự án giảm nghèo; công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2021 đảm bảo chính xác khách quan theo đúng quy định tại Nghị định 07/2021/NĐ-CP ngày 27/1/2021 của Chính phủ quy định chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021-2025
t1-bai-giao-dich-tai-xa-chinh-Tam-KS-a-TG.jpg
Cán bộ Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Kim Sơn giải ngân vốn tại xã Chính Tâm
Thực hiện các chính sách, cơ chế giảm nghèo trong 9 tháng đầu năm 2021, Ngân hàng chính sách chi nhánh tỉnh Ninh Bình đã thực hiện chính sách tín dụng ưu đãi cho 3.205 người thuộc nhóm các đối tượng là hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo với tổng số vốn gần 169 tỉ đồng; hỗ trợ miễn giảm học phí, chi phí học tập và tiền điện cho 15.610 hộ nghèo và cận nghèo trên địa bàn tỉnh với tổng kinh phí hơn 13 tỉ đồng.
Bên cạnh đó, tỉnh Ninh Bình cũng trích ngân sách địa phương trên 7,5 tỉ đồng hỗ trợ tiền nước sinh hoạt cho khoảng 15.000 hộ dân bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 và hỗ trợ các thành viên hộ nghèo Người có công với cách mạng để đạt mức sống trên chuẩn nghèo. 
Thực hiện chính sách giảm nghèo đa chiều gắn với mục tiêu phát triển bền vững
Tỉnh Ninh Bình xác định công tác giảm nghèo có ý nghĩa chính trị quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội ở địa phương, góp phần đảm bảo an sinh xã hội. Tuy nhiên, năm 2022 áp dụng theo chuẩn nghèo giai đoạn 2022-2025 quy định tại Nghị định 07/2021/NĐ-CP, do đó số lượng hộ nghèo, cận nghèo tăng lên nhiều đòi hỏi nguồn lực lớn để thực hiện. Đồng thời do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, tác động đến mọi mặt của đời sống xã hội, gây khó khăn trong việc huy động người dân tự vươn lên thoát nghèo.
Nhằm tiếp tục thực hiện hiệu quả mục tiêu giảm nghèo đa chiều, bền vững; giảm dần khoảng cách giàu nghèo giữa các vùng, miền; hạn chế tái nghèo và phát sinh nghèo mới…, tỉnh Ninh Bình đặt ra mục tiêu phấn đấu đến cuối năm 2022 giảm 1,2% tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều giai đoạn 2022-2025; 100% số xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển thoát khỏi diện đặc biệt khó khan; Đảm bảo 100% hộ nghèo, hộ cận nghèo đủ điều kiện được hưởng các chính sách ưu đãi của Nhà nước về y tế, giáo dục, nhà ở, tín dụng ưu đãi, hỗ trợ đào tạo nghề, tạo việc làm, xuất khẩu lao động, nước sạch và vệ sinh, thông tin, hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế; Các đối tượng là hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo đủ điều kiện theo quy định sẽ được thụ hưởng các chương trình, dự án giảm nghèo bền vững của trung ương và của tỉnh.
Để đạt được các mục tiêu đã đề ra, Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2022 của tỉnh sẽ tập trung vào các hoạt động như: Hỗ trợ đầu tư phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội các huyện nghèo, các xã ĐBKK vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo; Đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo; Hỗ trợ phát triển sản xuất, cải thiện dinh dưỡng; Phát triển giáo dục nghề nghiệp, việc làm bền vững; Hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn các huyện nghèo; Nâng cao năng lực và giám sát đánh giá Chương trình.
Trên tinh thần đó, Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2022 đã đề ra các biện pháp chủ yếu như: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp, các ngành và toàn xã hội, nhất là người dân nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động trong giảm nghèo bền vững; Tiếp tục thực hiện chính sách giảm nghèo đa chiều gắn với mục tiêu phát triển bền vững, bảo đảm mức sống tối thiểu tăng dần và khả năng tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản của người dân; Huy động và sử dụng hiệu quả nguồn lực đầu tư cho công tác giảm nghèo; Nâng cao năng lực đội ngũ những người làm công tác giảm nghèo, những người tham gia thực hiện các nội dung của Chương trình để hỗ trợ người nghèo vươn lên thoát nghèo; Tăng cường kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện Chương trình ở các cấp, các ngành.
Căn cứ vào Kế hoạch, UBND tỉnh giao cho Sở LĐTBXH chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan và địa phương tham mưu cho UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo cấp tỉnh tổ chức thực hiện Chương trình theo quy định.
 
 
 
Xem