Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19

22/09/2021

 Ngày 22/9, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) ban hành Công văn số 3211/LĐTBXH-VP gửi Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ trên địa bàn thành phố Hà Nội về việc tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19.

Theo đó, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19, Chỉ thị số 22/CT-UBND ngày 20/9/2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng, Bộ yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ:

Nghiêm túc quán triệt và tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 đã ban hành trong thời gian qua.
Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong việc chỉ đạo, điều hành, tổ chức các hội nghị, hội thảo, tập huấn, các cuộc họp và làm việc tại đơn vị; bố trí cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm việc theo nguyên tắc và quy định tại Chỉ thị số 22/CT-UBND ngày 20/9/2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng công việc theo kế hoạch công tác của đơn vị, của Bộ. Các hoạt động sự kiện tập trung không quá 20 người trong 01 phòng (trường hợp tập trung đông người thực sự cấp thiết phải được sự đồng ý của Lãnh đạo Bộ và phải đảm bảo thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo quy định).
Thủ trưởng đơn vị chịu trách nhiệm hoàn toàn về việc thực hiện công tác phòng, chống dịch của đơn vị; thường xuyên theo dõi và báo cáo thông tin kịp thời về các trường hợp công chức, viên chức, người lao động của đơn vị là ca bệnh COVID-19 (F0), đối tượng tiếp xúc gần với ca bệnh COVID-19 (F1) và những vấn đề phát sinh liên quan đến công tác phòng, chống dịch COVID-19 về Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 của Bộ (qua Văn phòng Bộ, điện thoại: 024.3936.2913, di động: 0969.394.665 hoặc 0912.508.052; email: phongtkth@gmail.com).
Bộ yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị nghiêm túc thực hiện.
Xem