Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Tạo thuận lợi tối đa thanh toán chi phí khám chữa bệnh BHYT tại các bệnh viện điều trị Covid-19

21/08/2021

BHXH Việt Nam yêu cầu BHXH các tỉnh chủ động phối hợp, hỗ trợ các bệnh viện điều trị Covid-19 tạo lập danh mục dùng chung cho cơ sở điều trị Covid-19 mới thành lập, kịp thời thực hiện thanh toán chi phí khám chữa bệnh BHYT.

Công văn số 240/GĐĐT-QLHT (ngày 18/8/2021) của Trung tâm Giám định BHYT và Thanh toán đa tuyến (BHXH Việt Nam) chỉ rõ: việc tạo lập các danh mục dùng chung cho các cơ sở điều trị Covid-19 mới thành lập (gọi tắt là BV dã chiến) nhằm kịp thời hỗ trợ các cơ sở y tế này liên thông dữ liệu đề nghị thanh toán chi phí khám chữa bệnh (KCB) BHYT. Đồng thời cũng hỗ trợ các cơ sở KCB BHYT chuyển đổi công năng điều trị Covid-19 thực hiện mã hóa chi phí thuốc, vật tư y tế được cung cấp từ cơ sở KCB khác, đảm bảo kịp thời và thuận lợi cho quá trình thực hiện thanh toán chi phí KCB BHYT.

Trung tâm Giám định BHYT và Thanh toán đa tuyến đề nghị BHXH các tỉnh, BHXH Bộ Quốc phòng, BHXH Công an nhân dân chủ động phối hợp với các cơ sở KCB thực hiện một số nội dung cụ thể đảm bảo liên thông dữ liệu và mã hóa dịch vụ. Yêu cầu các đơn vị này thực hiện cập nhập thông tin BV dã chiến mới thành lập lên Hệ thống Thông tin giám định BHYT ngay sau khi cơ sở KCB đề nghị ký hợp đồng (hoặc Phụ lục hợp đồng) KCB BHYT.
000-3........-20210820073346AM.jpgẢnh minh họa
Trung tâm cũng hướng dẫn việc tạo lập danh mục thuốc, vật tư y tế sử dụng điều trị tại BV dã chiến hoặc tại cơ sở KCB chuyển đổi công năng điều trị Covid-19 theo từng trường hợp cụ thể. Đối với các thuốc, vật tư y tế BV tự mua sắm, đấu thầu hoặc điều chuyển từ kết quả đấu thầu tập trung theo quy định, thì BV chủ động lập danh mục, gửi lên Hệ thống để thống nhất thanh toán với cơ quan BHXH; Đối với các thuốc, vật tư y tế BV tiếp nhận từ cơ sở KCB khác, thì BV không phải tạo lập danh mục, chỉ thực hiện mã hóa thuốc, vật tư y tế trên dữ liệu đề nghị thanh toán theo hướng dẫn của Bộ Y tế tại tiết d điểm 1.3 mục 1 phần I Công văn 6373/BYT-BH (ngày 06/8/2021).
Đối với Danh mục Dịch vụ kỹ thuật thực hiện tại BV dã chiến, trong trường hợp BV được phê duyệt danh mục dịch vụ kỹ thuật theo quy định, BV sẽ tạo lập danh mục gửi lên Hệ thống để thống nhất thanh toán với cơ quan BHXH. Còn với trường hợp BV được áp dụng danh mục của cơ sở KCB được giao quản lý, BV không phải tạo lập danh mục; sau khi tiếp nhận được văn bản đề nghị của BV, BHXH tỉnh sẽ thông báo để Trung tâm tạo danh mục tương ứng từ danh mục dịch vụ kỹ thuật đã được áp dụng của cơ sở KCB được giao quản lý.
Trước đó, BHXH Việt Nam cũng đã có Công văn số 2456/BHXH-GDĐT (ngày 12/8/2021) hướng dẫn BHXH các địa phương, BHXH Bộ Quốc phòng và BHXH Công an nhân dân về việc khai thác, liên thông dữ liệu phục vụ phòng chống dịch bệnh Covid-19 và thanh toán BHYT. Trong đó, BHXH Việt Nam đặc biệt lưu ý BHXH các địa phương và cơ sở KCB về mã cơ sở KCB, mã khoa khi trích chuyển dữ liệu tại cơ sở KCB tiếp nhận, điều trị người bệnh Covid-19 tại các cơ sở y tế đặc thù này; hướng dẫn cụ thể về việc ghi mã bệnh đối với người bệnh Covid-19... Theo BHXH Việt Nam, hoạt động này nhằm đảm bảo quyền lợi của người tham gia BHYT, kịp thời thanh toán chi phí KCB BHYT tại các cơ sở y tế điều trị người bệnh nhiễm SARS-CoV-2; đồng thời khai thác hiệu quả thông tin, dữ liệu để hỗ trợ công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19.
Xem