Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Quy định về tiền lương tăng thêm đối với CBCCVC

16/04/2015

Ông Khổng Tiến Mạnh hỏi: Việc điều chỉnh tăng 8% tiền lương đối với CBCCVC, lực lượng vũ trang có thu nhập thấp có được áp dụng theo Nghị định số 09/2015/NĐ-CP và Thông tư số 05/2015/TT-BLĐTBXH không hay lại chờ có 1 văn bản cụ thể hóa hướng dẫn thực hiện khoản 6, Điều 2 Nghị quyết số 78/2014/QH13?

Về vấn đề này, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời ông Mạnh như sau:

Thực hiện Nghị quyết số 78/2014/QH13 ngày 10/11/2015 của Quốc hội, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 17/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 quy định tiền lương tăng thêm đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang có hệ số lương từ 2,34 trở xuống.

Như vậy, việc điều chỉnh tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang có hệ số lương từ 2,34 trở xuống thực hiện theo Nghị định số 17/2015/NĐ-CP nêu trên.

Xem