Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Bắc Giang triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh theo Nghị quyết số 68/NQ-CP và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg

15/07/2021

Để triển khai thực hiện đúng, đủ, kịp thời các chính sách hỗ trợ người dân theo Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, ngày 14/7/2021 UBND tỉnh Bắc Giang đã ban hành Kế hoạch số 325/KH-UBND về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.

Theo đó, UBND tỉnh Bắc Giang yêu cầu cá nhân người đứng đầu các Sở, ngành, UBND cấp huyện, UBND cấp xã và các tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc triển khai thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid 19 cần phải đề cao trách nhiệm trong việc bảo đảm công tác triển khai kịp thời, công khai, minh bạch, đúng đối tượng, không để xảy ra trục lợi chính sách, tiêu cực; Thực hiện chặt chẽ, nghiêm túc việc tiếp nhận hồ sơ, rà soát, thẩm tra, xem xét, giải quyết chính sách hỗ trợ đảm bảo đúng đối tượng, điều kiện hỗ trợ, mức và thời gian hỗ trợ, phương thức hỗ trợ, hồ sơ, trình tự, thủ tục thực hiện đối với từng đối tượng, từng đơn vị, từng cấp theo đúng quy định.

a..jpg

Ảnh minh họa
Bên cạnh đó, trong quá trình triển khai chính sách hỗ trợ, cần phải đảm bảo 2 nguyên tắc: 1) Mỗi đối tượng chỉ được hưởng một lần trong một chính sách hỗ trợ; 2) Đối tượng đồng thời đủ điều kiện hưởng chính sách hỗ trợ quy định tại Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg và chính sách hỗ trợ theo quy định của tỉnh Bắc Giang thì chỉ được hưởng một chính sách có mức hỗ trợ cao nhất.
UBND tỉnh Bắc Giang giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ -TBXH) tỉnh chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan triển khai, đôn đốc, kiểm tra, giám sát các cơ quan, địa phương, đơn vị thực hiện Kế hoạch; định kỳ, tổng hợp kết quả thực hiện, các khó khăn vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện, đề xuất giải pháp tháo gỡ, báo cáo UBND tỉnh, Bộ LĐ -TBXH.
Yêu cầu Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Bắc Giang, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bắc Giang tăng cường thông tin, tuyên truyền về mục đích, yêu cầu, nội dung và kết quả triển khai thực hiện một số chính sách hỗ trợ theo quy định tại Nghị quyết số 68/NQ-CP, Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg và Kế hoạch này.
Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Liên đoàn lao động tỉnh và các tổ chức chính trị xã hội trong phạm vi, chức năng, nhiệm vụ của mình chỉ đạo các tổ chức thành viên của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tuyên truyền, thông tin về các nội dung chính sách hỗ trợ; đồng thời, chủ trì xây dựng và triển khai kế hoạch giám sát thực hiện công tác hỗ trợ của các cơ quan, đơn vị, địa phương.
Xem