Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Hà Nam: Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động

18/06/2021

 Nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động và giảm tỉ lệ thất nghiệp, góp phần nâng cao thu nhập, tăng năng suất lao động, năng lực cạnh tranh quốc gia, đảm bảo an sinh xã hội, tỉnh Hà Nam đặt mục tiêu trong giai đoạn 2021 – 2025 tuyển sinh, đào tạo khoảng 100.000 người. Qua đó, nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo đến năm 2025 đạt 75%, trong đó tỷ lệ lao động qua đào tạo có chứng chỉ, bằng cấp đạt 60%.

 Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX đối với lĩnh vực đào tạo nghề và giải quyết việc làm, nhằm đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế - xã hội, ngày 15/6/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam ban hành Kế hoạch giáo dục nghề nghiệp và giải quyết việc làm giai đoạn 2021- 2025.

IMG-1904.jpg

Đoàn công tác của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp làm việc với UBND tỉnh Hà Nam về kế hoạch phát triển giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2021-2015
Theo đó, tỉnh Hà Nam đặt mục tiêu giai đoạn 2021 - 2025 tuyển sinh, đào tạo khoảng 100.000 người. Trong đó, trình độ cao đẳng 3.450 người, trung cấp 11.850 người, sơ cấp 28.200 người và đào tạo thường xuyên 56.500 người. Tập trung chủ yếu vào các ngành, nghề phục vụ cho phát triển công nghiệp phụ trợ, dịch vụ, logistic, du lịch, phát triển nông nghiệp công nghệ cao; ít nhất có 90% có việc làm hoặc có năng suất, thu nhập cao hơn sau đào tạo. Góp phần nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo đến năm 2025 đạt 75%, trong đó tỷ lệ lao động qua đào tạo có chứng chỉ, bằng cấp đạt 60%.
Cùng với đó giải quyết việc làm mới cho khoảng 90.000 lao động, bình quân mỗi năm giải quyết việc làm mới cho 18.000 lao động. Tạo việc làm thêm cho khoảng 105.000 lao động, bình quân mỗi năm tạo việc làm thêm khoảng 21.000 lao động.
Để đạt mục tiêu trên, công tác giáo dục nghề nghiệp yêu cầu bám sát Chỉ thị và Nghị quyết của Đảng và Chính phủ về phát triển giáo dục nghề nghiệp; gắn việc phát triển giáo dục nghề nghiệp với các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, tạo ra các nguồn nhân lực chất lượng cao, nâng cao năng xuất lao động và phù hợp với việc làm; tiếp tục rà soát, sắp xếp các cơ sở giáo dục nghề nghiệp đáp ứng yêu cầu nhân lực của thị trường lao động; mở các lớp tập huấn, tư vấn, bồi dưỡng nghiệp vụ, áp dụng mô hình chuyển đổi số và đổi mới phương thức đào tạo, nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp cho đội ngũ giảng dạy để tiếp cận với các mô hình đào tạo mới phù hợp với xu thế việc làm trọng điểm trên địa bàn tỉnh và xu thế phát triển nghề nghiệp bên ngoài xã hội; đẩy mạnh các hình thức đào tạo nghề cho lao động nông thôn, đào tạo thường xuyên và đào tạo lại cho người lao động, nhất là đào tạo các kỹ năng làm việc, tính kỷ luật, tác phong công nghiệp; Gắn kết giáo dục nghề nghiệp với thị trường lao động và việc làm bền vững, trong đó tăng cường phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị đào tạo lao động và các đơn vị sử dụng lao động nhằm tạo đầu ra cho người lao động; khuyến khích các doanh nghiệp công nhận, tuyển dụng, sử dụng, trả tiền lương, tiền công cho người lao động dựa trên kỹ năng và năng lực hành nghề.
Đối với công tác giải quyết việc làm, hằng năm căn cứ vào Nghị quyết của Hội đồng nhân dân các cấp trích chuyển nguồn vốn từ ngân sách địa phương bổ sung nguồn vốn cho vay giải quyết việc làm tạo điều kiện để thu hút thêm lao động, tạo việc làm thu nhập ổn định cho người lao động trên địa bàn tỉnh; đẩy mạnh hoạt động của Trung tâm Dịch vụ việc làm để hỗ trợ, tổng hợp các thông tin làm cơ sở hoạch định chính sách việc làm và phát triển nguồn nhân lực của địa phương.
Xem