Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Hà Nội: Nâng cao trách nhiệm và hiệu quả công tác hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về.

17/03/2021

 Ngày 11/3/2021 Sở Lao động- Thương binh và Xã hội thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch số 1229⁄KH-SLĐTBXH triển khai thực hiện công tác hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về năm 2021 với các mục tiêu: kịp thời giúp đỡ, hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về hòa nhập cộng đồng, ổn định cuộc sống; chuyển biến về nhận thức và hành động trong phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn tội phạm mua bán người, đặc biệt là mua bán phụ nữ và trẻ em; nâng cao trách nhiệm và hiệu quả công tác phối hợp.

Để thực hiện mục tiêu Kế hoạch đề ra, các cơ quan liên quan tổ chức tuyên truyền về pháp luật phòng, chống mua bán người, thủ đoạn hoạt động của tội phạm mua bán người tại các địa bàn trọng điểm, giúp người dân nâng cao cảnh giác, tự phòng ngừa không trở thành nạn nhân của tội phạm mua bán người. Lồng ghép nội dung phòng, chống mua bán người vào các chương trình phòng, chống tội phạm, phòng, chống tệ nạn xã hội, giảm nghèo, đào tạo nghề, giải quyết việc làm, bình đẳng giới, bảo vệ trẻ em và các chương trình phát triển kinh tế xã hội khác.
7b30a07e-0a69-4ad8-9ddc-82ee7924df86.jpg
Rà soát, thống kê nạn nhân bị mua bán trở về trên địa bàn thành phố để tiếp cận và hỗ trợ tạo điều kiện hỗ trợ nạn nhân hòa nhập cộng đồng. 100% các trường hợp tiếp nhận được tiến hành các thủ tục hỗ trợ. Tạo điều kiện quan tâm, hỗ trợ chăm sóc sức khỏe, dạy nghề, giải quyết việc làm giúp nạn nhân ổn định cuộc sống.
Quản lý tốt hoạt động xuất khẩu lao động, không để tội phạm lợi dụng việc xuất khẩu lao động, dịch vụ văn hóa, du lịch để mua bán phụ nữ, trẻ em.
Tập huấn nâng cao kiến thức, kỹ năng về công tác tiếp nhận, hỗ trợ, chuyển tuyến nạn nhân bị mua bán trở về cho đội ngũ cán bộ cơ sở và tình nguyện viên tại các quận, huyện, thị xã.
 
 

 

Xem