Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Tài liệu phục vụ Hội nghị triển khai nhiệm vụ lao động, người có công và xã hội năm 2021

09/01/2021

Để đánh giá kết quả, rút kinh nghiệm trong việc chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ năm 2020 và giai đoạn 2016-2020, thảo luận và triển khai việc thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ về lao động, người có công và xã hội năm 2021 và định hướng nhiệm vụ giai đoạn 2021-2025, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ lao động, người có công và xã hội năm 2021.  

 Sau đây là Tài liệu phục vụ Hội nghị. Các đại biểu download theo link dưới đây:

1. Bìa

2. Phụ lục

3. Chương trình Hội nghị

4. Báo cáo Tổng kết Ngành 2020

Xem