Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Yên Bái: Tăng cường quản lý quỹ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế

02/11/2020

 Để đảm bảo sử dụng hiệu quả nguồn kinh phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế đã được Thủ tướng Chính phủ giao năm 2020, UBND tỉnh Yên Bái yêu cầu các sở, ngành, địa phương trong tỉnh theo chức năng nhiệm vụ và phạm vi quản lý chủ động phối hợp tăng cường quản lý quỹ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế.

Theo đó, UBND tỉnh yên Bái yêu cầu Sở Y tế tăng cường chỉ đạo các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả khám bệnh, chữa bệnh; thực hiện nghiêm túc các quy định, hướng dẫn chuyên môn của Bộ Y tế trong khám chữa bệnh.

Sử dụng quỹ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế tiết kiệm, hiệu quả trên cơ sở nguồn kinh phí đã được giao. Thực hiện đầy đủ, chính xác, kịp thời việc gửi dữ liệu lên Hệ thống thông tin giám định bảo hiểm y tế. Thực hiện tra cứu thông tin thẻ bảo hiểm y tế và lịch sử khám chữa bệnh để ngăn ngừa tình trạng lạm dụng của người tham gia bảo hiểm y tế.
Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện quy chế chuyên môn, việc sử dụng và quản lý quỹ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế tại các cơ sở khám chữa bệnh. Xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân liên quan đến việc lạm dụng, trục lợi quỹ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế (nếu có).
Chủ trì, phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh tổ chức triển khai có hiệu quả việc thí điểm phương thức thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế theo định suất và theo nhóm chẩn đoán liên quan (DRG) theo hướng dẫn của Bộ Y tế và Bảo hiểm xã hội Việt Nam.
Bảo hiểm xã hội tỉnh nâng cao chất lượng công tác giám định đảm bảo các chi phí khám chữa bệnh được kiểm soát chặt chẽ, tạm ứng kinh phí và thanh quyết toán đúng quy định. Phối hợp với Sở Y tế trong tổ chức triển khai thí điểm phương thức thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế theo định suất và theo nhóm chẩn đoán liên quan (DRG); tăng cường công tác kiểm tra việc quản lý, sử dụng quỹ bảo hiểm y tế, đặc biệt là các cơ sở y tế có chi phí tăng cao bất thường và kiến nghị xử lý nghiêm các vi phạm theo quy định của Pháp luật (nếu có).
Định kỳ báo cáo tình hình sử dụng quỹ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế về Ủy ban nhân dân tỉnh. Đồng thời thông báo tình hình sử dụng quỹ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế với Sở Y tế để phối hợp đề xuất các giải pháp nhằm quản lý hiệu quả nguồn quỹ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế…
UBND các huyện, thị xã, thành phố phối hợp với Sở Y tế, Bảo hiểm xã hội tỉnh, các cơ quan liên quan trong triển khai thực hiện các chính sách pháp luật về bảo hiểm y tế.
Xem