Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Cần tiếp tục nhân rộng gương điển hình tiên tiến để lan tỏa cái thiện, cái đẹp trong đội ngũ cán bộ làm công tác ATVSLĐ

14/08/2020

Chiều ngày 14/8, Cục An toàn lao động (ATLĐ) đã tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015 - 2020. Thứ trưởng Nguyễn Thị Hà - Chủ tịch Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội dự và chỉ đạo Hội nghị. Tham dự Hội nghị còn có đại diện Văn phòng Bộ và các điển hình tiên tiến, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của Cục ATLĐ. 

“Cần tiếp tục nhân rộng gương điển hình tiên tiến để lan tỏa cái thiện, cái đẹp trong đội ngũ cán bộ làm công tác ATVSLĐ” - Ảnh 1.
Thứ trưởng Nguyễn Thị Hà phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị
Báo cáo về thành tích phong trào thi đua yêu nước trong giai đoạn 2015 -2020, ông Bùi Đức Nhưỡng, Phó cục trưởng Cục ATLĐ cho biết, các phong trào thi đua luôn được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp lãnh đạo Đảng, chính quyền, công đoàn. Đa số CCVC luôn có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc được giao, không ngừng học tập, sáng tạo, đổi mới và tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua, tạo sự đoàn kết thống nhất trong nội bộ đơn vị, coi đây là nhiệm vụ quan trọng góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao thực hiện vai trò quản lý nhà nước trên phạm vi toàn quốc về công tác ATVSLĐ. Thông qua các cuộc họp giao ban, các cuộc họp chuyên môn, Đảng ủy, Lãnh đạo và Công đoàn cũng luôn đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức trong lãnh đạo và cán bộ, công chức, viên chức và người lao động về tư tưởng thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh, quan điểm đường lối của Đảng về công tác thi đua, khen thưởng; thực hiện Luật Thi đua, Khen thưởng và các văn bản hướng dẫn thi hành của Ngành Lao động. Tổ chức thông tin, tuyên truyền làm cho cán bộ, công nhân viên thấy rõ vai trò, tác dụng của phong trào thi đua; nhận thức sâu sắc vai trò của thi đua yêu nước là động lực to lớn để tiếp tục thực hiện công cuộc đổi mới đất nước, đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Động viên cán bộ, công nhân viên chức tích cực "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", phát huy truyền thống thi đua yêu nước, năng động, sáng tạo, nỗ lực vượt khó vươn lên hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.... Thường xuyên kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị tổ chức triển khai các phong trào thi đua, tổ chức đăng ký giao ước thi đua ngay đầu năm với các nhiệm vụ, chỉ tiêu cụ thể trong năm và thực hiện công tác khen thưởng.
Ngoài thi đua khen thưởng trong Cục, còn thi đua khen thưởng trong Ngành và khen thưởng về công tác ATVSLĐ, Cục đã hướng dẫn các các bộ, ngành, địa phương triển khai công tác khen thưởng về công tác ATVSLĐ. Hàng năm, Cục trình Hội đồng thi đua khen thưởng Bộ, trình Chính phủ khen thưởng cho hàng trăm doanh nghiệp có thành tích xuất sắc trong công tác ATVSLĐ.
“Cần tiếp tục nhân rộng gương điển hình tiên tiến để lan tỏa cái thiện, cái đẹp trong đội ngũ cán bộ làm công tác ATVSLĐ” - Ảnh 2.
Thứ trưởng Nguyễn Thị Hà trao tặng Bằng khen của Bộ cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua giai đoạn 2015-2020
Trong giai đoạn 2020 -2025, công tác thi đua, khen thưởng của Cục sẽ tập trung bám sát nhiệm vụ chính trị của ngành, của đơn vị đặc biệt với mục tiêu thi đua "Kỷ cương – Chất lượng – Tiến độ - Hiệu quả". Phát huy kết quả đã đạt trong 5 năm qua, CBCCVC đoàn kết năng động, sáng tạo ra sức thi đua phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao, thông qua việc: tiếp tục triển khai hiệu quả Luật an toàn vệ sinh lao động; nghiên cứu mở rộng đối tượng hưởng bảo hiểm tai nạn lao động góp phần bảo đảm an sinh xã hội; tiếp tục nghiên cứu, đề xuất đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động các đơn vị sự nghiệp và chất lượng cung cấp dịch vụ công trong lĩnh vực ATVSLĐ và trước hết là Trung tâm huấn luyện ATVSLĐ; thực hiện cải cách thủ tục hành chính; nâng cao chất lượng bảo đảm hoạt động hiệu lực và hiệu quả thông qua việc nghiên cứu, thực hiện đổi mới và sắp xếp bộ máy làm việc của Cục ATLĐ và cả hệ thống quản lý nhà nước về ATVSLĐ; triển khai hiệu quả các chính sách trong lĩnh vực ATVSLĐ nhằm góp phần cải thiện môi trường kinh doanh; tổng kết Chương trình quốc gia về ATLĐ, VSLĐ, Dự án "tăng cường ATVSLĐ" trong Chương trình mục tiêu Giáo dục nghề nghiệp – Việc làm ATLĐ giai đoạn 2016-2020 và tiếp tục triển khai Chương trình giai đoạn 2021-2025.
“Cần tiếp tục nhân rộng gương điển hình tiên tiến để lan tỏa cái thiện, cái đẹp trong đội ngũ cán bộ làm công tác ATVSLĐ” - Ảnh 3.
Ký kết giao ước thi đua giai đoạn 2015 -2020
Phát biểu tại Hội nghị, thay mặt lãnh đạo Bộ và Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Bộ, Thứ trưởng Nguyễn Thị Hà ghi nhận và biểu dương những thành tích, kết quả mà tập thể lãnh đạo, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc Cục An toàn lao động đã đạt được trong phong trào thi đua yêu nước 5 năm qua. Đặc biệt, là việc triển khai Chỉ thị số 29-CT/TW năm 2013 của Ban Bí thư về đẩy mạnh công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế; Luật An toàn, vệ sinh lao động năm 2015 và 50 Thông tư hướng dẫn các quy định của Luật ATVSLĐ và các quy định, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về công tác ATVSLĐ và bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, đây là con số rất ấn tượng. Xây dựng và hoàn thiện các cơ chế, chính sách, văn bản quy phạm pháp luật, kế hoạch phát triển lĩnh vực an toàn, vệ sinh lao động; kiện toàn tổ chức bộ máy; thực hiện cải cách hành chính, trong đó Cục An toàn lao động đã điều hành hoạt động giải quyết 100% văn bản trên hệ thống eMolisa, tỷ lệ văn bản, hồ sơ công việc trên môi trường mạng đạt trên 80%; xây dựng dịch vụ công trực tuyến về kiểm tra chất lượng hàng hóa nhập khẩu mức độ 4; Phong trào xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức "Trung thành - Sáng tạo - Tận tụy - Gương mẫu", Phong trào thi đua "Xây dựng đời sống, văn hoá, thể thao"; " Đền ơn, đáp nghĩa, xã hội, từ thiện".
Để phong trào thi đua trở thành động lực phấn đấu của từng cán bộ, công chức, viên chức với tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước giai đoạn 2021 – 2025, Thứ trưởng Nguyễn Thị Hà đề nghị Cục An toàn lao động cần chú trọng một số nội dung sau:
Thứ nhất, Cục cần tiếp tục tích cực thực hiện các phong trào thi đua yêu nước do Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH phát động với tinh thần sâu rộng nhất và phù hợp nhất với từng phòng chuyên môn và Trung tâm huấn luyện ATVSLĐ. Các phong trào cần có mục tiêu thiết thực, có sự phối hợp chặt chẽ giữa các bộ phận và lồng ghép các chỉ tiêu, biện pháp thực hiện các hoạt động văn hóa, thể thao, chăm lo đời sống cho đoàn viên công đoàn, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Cục, gắn với việc triển khai thật tốt cuộc vận động "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".
Thứ hai, Cần mở rộng công tác tuyên truyền, giáo dục cho công nhân ở các hầm mỏ, nhà máy, xí nghiệp, công trình, cơ sở sản xuất, kinh doanh về kỷ luật lao động, ý thức làm chủ và bảo hộ lao động. Thực hiện tốt lời dạy của Bác Hồ Chúng ta phải quý trọng con người nhất là công nhân, vì công nhân là vốn quý nhất của xã hội. Chúng ta phải hết sức bảo vệ, không để xảy ra tai nạn lao động".
Thứ ba, Đẩy mạnh thi đua lao động sáng tạo, nâng cao trình độ chuyên môn, chấp hành tốt nội quy, quy chế cơ quan, đơn vị, cải tiến lề lối làm việc, xây dựng ý thức kỷ luật, kỷ cương, đạo đức công vụ; qua đó phát hiện, bồi dưỡng những điển hình tiên tiến, nhân tố mới để nêu gương, nhân rộng.
Thứ tư, Xây dựng các mô hình tốt, cách làm hay trong từng nội dung phong trào thi đua, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu (Cục trưởng, Phó Cục trưởng, các Trưởng phòng, Giám đốc Trung tâm) trong chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện các nhiệm vụ về công tác thi đua, khen thưởng, quan tâm khen thưởng đột xuất và khen thưởng các tập thể, người lao động trực tiếp, cán bộ, chuyên viên.
Thứ năm, Tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, cổ vũ những thành tích xuất sắc của các tập thể và cá nhân là điển hình tiên tiến trong giai đoạn 2015 – 2020, để các tập thể, cá nhân hôm nay đóng góp cho việc xây dựng đơn vị; đồng thời với những kinh nghiệm của mình, các điển hình tiên tiến sẽ cố gắng, nỗ lực hơn nữa trong lao động, học tập và công tác, xây dựng cơ quan, đơn vị đoàn kết, vững mạnh; hướng dẫn, giúp đỡ đồng chí, đồng nghiệp của mình cùng tiến bộ để tập thể Cục An toàn lao động sẽ đạt nhiều thành tích và danh hiệu thi đua cao hơn trong thời gian tới.
Thứ sáu, Các cấp ủy, lãnh đạo các phòng và Trung tâm phải trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo công tác thi đua, mỗi chi bộ, đảng viên cần phát huy tốt vai trò tiên phong, gương mẫu và là hạt nhân trong các phong trào thi đua ở cơ sở. Lãnh đạo các phòng chuyên môn phối hợp với Ban chấp hành công đoàn, đoàn thanh niên đơn vị trong việc chăm lo đời sống cho đoàn viên, tổ chức các phong trào thi đua một cách sâu rộng trong toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Cục.
 
Xem