Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Quảng Ninh xây dựng, thực hiện các mô hình thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em

12/08/2020

Thực hiện Quyết định số 1235/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về Chương trình thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em vào các vấn đề về trẻ em, tỉnh Quảng Ninh đã ban hành Quyết định số 201 phê duyệt Chương trình bảo vệ trẻ em và thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2016 - 2020, trong đó có dự án xây dựng và nhân rộng mô hình thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em.

Nhờ sự quan tâm vào cuộc của các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể và của chính các em nên quyền tham gia của trẻ em tỉnh Quảng Ninh trong những năm qua được triển khai đồng bộ và đầy đủ. Các em được tham gia lấy ý kiến về những vấn đề liên quan đến trẻ em và được lắng nghe, tiếp thu các ý kiến đóng góp đó.
Thực hiện Quyết định số 1235/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về Chương trình thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em vào các vấn đề về trẻ em, tỉnh Quảng Ninh đã ban hành Quyết định số 201 phê duyệt Chương trình bảo vệ trẻ em và thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2016 - 2020, trong đó có dự án xây dựng và nhân rộng mô hình thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em.
Đồng thời, tỉnh ban hành công văn số 484 về việc thành lập Hội đồng trẻ em Quảng Ninh, giai đoạn 2018 - 2020; Quyết định số 1515 về việc phê duyệt Đề án phát triển tài năng và bồi dưỡng kỹ năng, năng khiếu một số lĩnh vực cho thanh thiếu nhi trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2019 - 2025; hàng năm, ban hành Quyết định phân bổ kinh phí thực hiện Chương trình bảo vệ trẻ em và thúc đầy quyền tham gia của trẻ em.
Cùng với đó, 13/13 huyện, thị xã, thành phố ban hành Chương trình bảo vệ trẻ em và thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em giai đoạn 2016 - 2020. Các cơ quan, ban ngành, đoàn thể và địa phương đã chủ động phối hợp trong tuyên truyền, cung cấp thông tin cho trẻ em, cán bộ các cấp, người nuôi dưỡng trẻ có trách nhiệm thực hiện quyền tham gia của trẻ em. Tăng cường công tác tuyên truyền, tập huấn, xây dựng và triển khai các mô hình, hoạt động thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em nhờ đó quyền trẻ em được triển khai đầy đủ.
Về pháp luật, chính sách liên quan đến trẻ em, đã tổ chức 1 hội nghị thăm dò ý kiến trẻ em bằng phiếu hỏi cho học sinh một số trường THCS tại thành phố Hạ Long với nội dung: sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 222/2015/NQ-HĐND ngày 12/12/2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh về chính sách hỗ trợ một số đối tượng trẻ em có hoàn cảnh khó khăn chưa thuộc diện hưởng chính sách hiện hành của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, giai đoạn 2016 - 2020. Ở cấp huyện, trước khi ban hành các quyết định, chương trình, kế hoạch liên quan đến trẻ em các địa phương đã lấy ý kiến tham gia của trẻ em hoặc trẻ em được tham gia thảo luận tại trường học.

333-159713423576849048979.jpg

Bên cạnh đó, tỉnh tập trung chỉ đạo truyền thông nâng cao nhận thức, cung cấp kiến thức, kỹ năng thực hiện quyền tham gia của trẻ em cho các cấp chính quyền, các tổ chức, cá nhân có trách nhiệm thực hiện quyền trẻ em. Chú trọng công tác đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ về công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em. Trong đó, có lồng ghép chương trình thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em cho 6.135 lượt người là đội ngũ cán bộ làm công tác bảo vệ chăm sóc trẻ em các cấp và CTV xã hội thôn, khu, tổng phụ trách đội, trẻ em nòng cốt, cán bộ phụ trách các trường THCS, cán bộ chủ chốt của Phòng Giáo dục và Đào tạo, các trường THCS, tiểu học trên địa bàn tỉnh, người nuôi dưỡng trẻ em; cử cán bộ tham dự đầy đủ các lớp tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ do Trung ương tổ chức.
Đặc biệt, tỉnh Quảng Ninh xây dựng, thực hiện các mô hình thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em. Theo đó, Diễn đàn trẻ em cấp tỉnh định kỳ tổ chức 1 năm/lần, Diễn đàn trẻ em cấp huyện 5 năm/2 lần. Những kiến nghị và đề xuất của các em sẽ góp phần quan trọng để nghiên cứu, hoạch định chính sách, xây dựng kế hoạch, chương trình, giải pháp thực hiện phù hợp và hiệu quả. Từ đó, xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh cho trẻ em.
Năm 2016, Sở LĐ-TBXH khảo sát thăm dò ý kiến trẻ em về hệ thống, quy trình cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em của Trung tâm công tác xã hội tỉnh, Văn phòng công tác xã hội cấp huyện, xã, trường học, Trung tâm Bảo trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt tỉnh và các dịch vụ khác. Qua đó, phát hiện những bất cập, khó khăn trên cơ sở đó đề xuất, chỉnh sửa, bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tế. Năm 2017, Sở LĐ-TBXH phối hợp với Cục Trẻ em khảo sát quyền tham gia của trẻ em trong hoạt động hè.
Hội đồng Đội tỉnh Quảng Ninh ra mắt Câu lạc bộ quyền tham gia của trẻ em vào tháng 12/2016. Trong thời gian 4 năm hoạt động, Hội đồng Đội cấp tỉnh, Hội đồng Đội các huyện, thị xã, thành phố đã tập huấn cho trên 1.500 lượt học sinh, tổ chức trên buổi 50 gặp gỡ, đối thoại với lãnh đạo địa phương. Đưa tiêu chí tổ chức cho các em học sinh được gặp gỡ với cử tri Hội đồng nhân dân, lãnh đạo địa phương vào chỉ tiêu khen thưởng năm học. Năm 2019, thành lập 14 Câu lạc bộ Quyền tham gia của trẻ em tại các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh (trung bình từ 10 - 15 thành viên/câu lạc bộ).
Từ năm 2017 đến năm 2020, tỉnh đã hỗ trợ 4 trường học triển khai hoạt động do trẻ em khởi xướng. Đó là mô hình "Bảo tồn và phát huy tác dụng một số cây thuốc nam quý hiếm trên địa bàn huyện Ba Chẽ"; mô hình "Nâng cao nhận thức của học sinh trung học cơ sở về vấn nạn ấu dâm"; mô hình "Nhận biết và phòng tránh tệ nạn ma túy cho học sinh lớp 9".
Bên cạnh đó, Tỉnh Đoàn chỉ đạo Cung văn hóa thanh thiếu nhi xây dựng đề án Chương trình "học kỳ quân đội". Từ năm 2016 - 2019, Cung văn hóa thanh thiếu nhi tỉnh, cấp huyện đã tổ chức cho trên 4.000 học viên tham gia (độ tuổi từ 11 đến 17). Thông qua chương trình giúp các em rèn luyện kỹ năng sống, có ý thức bảo vệ bản thân.
Trong những năm qua, Sở LĐ-TBXH, Tỉnh Đoàn tổ chức 9 đợt kiểm tra về mô hình Hội đồng trẻ em, Câu lạc bộ quyền tham gia, chương trình hoạt động do trẻ em khởi xướng và thực hiện, mô hình tuyên truyền viên măng non trong các trường THCS trong toàn tỉnh

Xem