Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Công chức không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm thất nghiệp

25/08/2014

Theo phản ánh của ông Nguyễn Lạc Việt, Nghị định 06/2010/NĐ-CP ngày 25/1/2010 quy định các đối tượng là thủ trưởng đơn vị sự nghiệp công lập không phải đóng bảo hiểm thất nghiệp, nhưng đến nay toàn bộ hiệu trưởng các trường công lập trên địa bàn huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La vẫn phải đóng bảo hiểm này.

Ông Việt muốn được biết, hiệu trưởng các trường công lập trên địa bàn huyện có phải đóng bảo hiểm thất nghiệp không? Nếu không thì có được truy lĩnh lại số tiền bảo hiểm thất nghiệp đã đóng hay không?
Bà Nguyễn Thị Hải Vân, Cục trưởng Cục Việc làm - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trả lời ông Việt như sau:
Theo quy định tại Khoản 1 Điều 2 Nghị  định số 127/2008/NĐ-CP ngày 12/12/2008 của Chính phủ  quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm thất nghiệp đã được sửa đổi, bổ sung tại khoản 1 Điều 1 Nghị định số 100/2012/NĐ-CP ngày 21/11/2012 và các văn bản hướng dẫn thì người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp là công dân Việt Nam giao kết các loại hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc sau đây với người sử dụng lao động có sử dụng từ 10 người lao động trở lên tại các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp:
- Hợp đồng lao động xác định thời hạn từ đủ 12 tháng đến 36 tháng
- Hợp đồng lao động không xác định thời hạn
- Hợp đồng làm việc xác định thời hạn từ đủ 12 tháng đến 36 tháng
- Hợp đồng làm việc không xác định thời hạn.
Trường hợp hiệu trưởng các trường công lập nêu trên nếu là công chức theo quy định tại Nghị định số 06/2010/NĐ-CP ngày 25/1/2010 của Chính phủ quy định những người là công chức thì không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm thất nghiệp kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành. Thời gian đã đóng bảo hiểm thất nghiệp trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành không được hoàn trả.

Xem