Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Ủy ban Phát triển bền vững về xã hội họp triển khai Chương trình công tác năm 2014

11/04/2014

Chiều ngày 10/4/2014, tại Trụ sở Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐ-TBXH), Ủy ban Phát triển bền vững về xã hội đã họp Phiên toàn thể lần thứ Nhất để đánh giá kết quả hoạt động năm 2013 và triển khai Chương trình công tác năm 2014. Tham dự và chủ trì cuộc họp có Bộ trưởng Bộ LĐ-TBXH Phạm Thị Hải Chuyền - Chủ tịch Ủy ban Phát triển bền vững về xã hội; Thứ trưởng Nguyễn Trọng Đàm - Phó Chủ tịch Ủy ban; các thành viên của Ủy ban là Lãnh đạo các Bộ, ngành, cơ quan TW cùng đại diện các đơn vị liên quan.

Theo báo cáo kết quả hoạt động năm 2013 của Ủy ban, tuy mới được thành lập và đi vào hoạt động nhưng các cơ quan có đại diện là thành viên Ủy ban đã tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao như: tiến hành rà soát và có văn bản gửi Bộ Kế hoạch- Đầu tư điều chỉnh nội dung, nhiệm vụ được giao tại Quyết định 160/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; Rà soát các cơ chế, chính sách phát triển hiện hành về lĩnh vực liên quan đến ngành, lĩnh vực phụ trách; Đề xuất Danh mục các cơ chế, chính sách đang hạn chế, cản trở phát triển bền vững hoặc phát triển không bền vững cần kiến nghị Chính phủ sửa đổi, điều chỉnh; Đề xuất nội dung, phương pháp tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành và các tầng lớp nhân dân về phát triển bền vững về xã hội.v.v...

Với tư cách là thành viên của Ủy ban, Bộ LĐ-TBXH cũng đã thực hiện được các nhiệm vụ như: Hoàn thiện Báo cáo thực hiện các định hướng ưu tiên và các chỉ tiêu giám sát, đánh giá phát triển bền vững lĩnh vực lao động,người có công và xã hội năm 2013 theo Chiến lược phát triển bền vững Việt Nam giai đoạn 2011-2020; Báo cáo hoạt động năm 2013 của Ủy ban Phát triển bền vững về xã hội gửi Hội đồng quốc gia về Nâng cao năng lực cạnh tranh và Phát triển bền vững; Đang hoàn thiện dự thảo "Báo cáo nghiên cứu, đề xuất các nội dung, phương pháp tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành và tầng lớp nhân dân về phát triển bền vững về xã hội".

Thứ trưởng Nguyễn Trọng Đàm - Phó Chủ tịch Ủy ban trình bày Báo cáo

Về Chương trình công tác năm 2014, Ủy ban Phát triển bền vững về xã hội đề ra một số nội dung hoạt động chính sau:

- Tiếp tục nghiên cứu, rà soát các cơ chế, chính sách phát triển thuộc lĩnh vực xã hội hiện hành; Lập danh mục các cơ chế, chính sách đang hạn chế, cản trở phát triển bền vững hoặc phát triển không bền vững cần kiến nghị Chính phủ sủa đổi, điều chỉnh.

- Rà soát, đánh giá tình hình và kết quả triển khai thực hiện tính bền vững của các chiến lược, quy hoạch, chương trình, đề án phát triển các ngành, lĩnh vực hiện nay; Tham mưu, đề xuất các giải pháp triển khai thực hiện có hiệu quả nhằm đảm bảo phát triển bền vững về xã hội.

- Nghiên cứu, đề xuất xây dựng các chỉ tiêu phát triển bền vững đặc thù về xã hội.

- Tiếp tục tuyên tuyền, giáo dục nâng cao nhận thức của các ngành, các cấp và các tầng lớp nhân dân về phát triển bền vững về xã hội.

- Giám sát đánh giá tình hình triển khai thực hiện các chỉ tiêu phát triển bền vững về xã hội tại một số địa phương, tổ chức đánh giá việc thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển bền vững về xã hội của Việt Nam trong năm 2013 theo Chiến lược Phát triển bền vững Việt Nam giai đoạn 2011-2020.

Phát biểu tại phiên họp, Thứ trưởng Nguyễn Trọng Đàm - Phó Chủ tịch Ủy ban cho rằng, sau một năm đi vào hoạt động, sự phối hợp giữa Cơ quan Thường trực Ủy ban (Bộ LĐ-TBXH) với các cơ quan thành viên Ủy ban còn lúng túng. Các thành viên của Ủy ban hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm, đảm nhận những vị trí quan trọng tại các Bộ, ngành, cơ quan Trung ương nên rất khó bố trí được thời gian phù hợp với các thành viên còn lại và với Thường trực Ủy ban. Do đó, Thứ trưởng Nguyễn Trọng Đàm đề nghị các thành viên Ủy ban là đại diện tại các Bộ, ngành thành lập bộ phận giúp việc làm đầu mối thông tin phối hợp với Tổ giúp việc của Ủy ban trong việc trao đổi và cung cấp thông tin về kết quả thực hiện các nhiệm vụ và những vấn đề liên quan theo chức năng, nhiệm vụ tại các cuộc họp của Ủy ban.

Các thành viên của Ủy ban phát biểu tại Phiên họp

Tại phiên họp, đa phần các ý kiến của các thành viên Ủy ban đều nhất trí tăng cường trao đổi thông tin giữa các thành viên với nhau và với Cơ quan Thường trực Ủy ban bằng nhiều hình thức; Tăng cường mối liên hệ giữa các Bộ, ngành trong việc phát hiện ra các cơ chế, chính sách đang hạn chế, cản trở phát triển bền vững; Cần có đánh giá các cơ chế, chính sách theo khía cạnh của từng ngành và có đánh giá theo chiều ngang liên quan đến các Bộ, ngành.v.v...

Kết luận phiên họp, Chủ tịch Ủy ban Phát triển bền vững về xã hội - Bộ trưởng Phạm Thị Hải Chuyền đánh giá, việc đề xuất xây dựng các chỉ tiêu phát triển bền vững đặc thù về xã hội là vấn đề khó có thể đo đếm được do thiếu hoặc không có cơ sở để đề xuất xây dựng. Phương pháp làm việc của các thành viên còn lúng túng, chưa hiểu rõ hết về trách nhiệm của mình đối với Ủy ban. Bên cạnh đó, Chủ tịch Ủy ban Phạm Thị Hải Chuyền cho rằng, công tác tuyên truyền chưa được chú trọng, chưa xác định rõ được nội dung, phương pháp tuyên truyền cũng như phân công cụ thể cho các thành viên.v.v...

Trên cơ sở những tồn tại, hạn chế qua một năm đi vào hoạt động của Ủy ban, Chủ tịch Ủy ban Phạm Thị Hải Chuyền đề nghị các thành viên cần thực hiện tốt chế độ thông tin, báo cáo và có báo cáo về công tác triển khai và kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2013 liên quan đến ngành, lĩnh vực gửi Bộ LĐ-TBXH để tổng hợp; Bám sát Quyết định 160/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ để chủ động tổ chức thực hiện các nội dung, nhiệm vụ, đề án được giao trong Kế hoạch hành động quốc gia về Phát triển bền vững giai đoạn 2013-2015; Đề xuất kế hoạch và thực hiện lồng ghép nhiệm vụ giám sát, đánh giá tình hình thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển bền vững về xã hội năm 2014 theo Chiến lược phát triển bền vững Việt Nam giai đoạn 2011-2020; Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền nâng cao nhận thức; Xây dựng kế hoạch giám sát, đánh giá tình hình triển khai thực hiện các chỉ tiêu phát triển bền vững về xã hội tại các địa phương.
 
 
 
 
 
Xem