Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Nâng cao năng lực thanh tra ngành LĐ - TBXH

26/02/2014

Ngày 25/02/2014, tại TP.HCM, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) phối hợp với Bộ Lao động Hoa Kỳ (USDOL) tổ chức Hội nghị Triển khai Đề án Nâng cao năng lực thanh tra ngành Lao động – Thương binh và Xã hội đến năm 2020. Thứ trưởng Bùi Hồng Lĩnh chủ trì Hội nghị cùng sự tham dự của đại diện Dự án của Hoa Kỳ, Bộ Nội vụ, Bộ Tài Chính và lãnh đạo các Sở LĐTBXH, Sở Nội vụ, cán bộ phòng tổ chức, cán bộ thanh tra của các tỉnh, thành phía Nam.

Phát biểu khai mạc, Thứ trưởng Bùi Hồng Lĩnh cho biết: ngày 1 tháng 11 năm 2013, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Quyết định số 2155/QĐ – TTg phê duyệt Đề án Nâng cao năng lực thanh tra ngành Lao động – Thương binh và Xã hội đến năm 2020 với mục đích củng cố, kiện toàn tổ chức và nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ thanh tra viên, công chức thanh tra ngành LĐTBXH, góp phần thực hiện có hiệu lực và hiệu quả công tác thanh tra, đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước trong tiến trình hội nhập quốc tế.

Đề án với chặng đường dài từ nay đến sau năm 2020, có khối lượng đồ sộ về nguồn lực, nhân lực nên Thứ trưởng yêu cầu: Các đại biểu tham dự cần tập trung trao đổi, thảo luận để gắn kết các nội dung quan tâm, tìm ra vấn đề giải quyết nhân lực, vật lực cho Đề án và rút ra những kinh nghiệm đi trước của các tỉnh làm rồi. Qua đó, các địa phương, lãnh đạo Sở LĐTBXH có sự tham mưu, lập kế hoạch trình cho ủy ban nhân tỉnh, thành phố phê duyệt triển khai, thực hiện Đề án.

Theo ông Nguyễn Văn Tiến - Chánh thanh tra Bộ LĐ-TBXH, tính đến tháng 4 năm 2013, tổng số thanh tra viên, công chức thanh tra ngành là 471 người. Mỗi năm toàn ngành chỉ tiến hành được 5.600/khoảng 365.000 doanh nghiệp. Tỷ lệ thanh tra viên trên số lao động của Việt Nam rất thấp, chỉ 100.000 lao động/1 thanh tra. Trình độ thanh tra viên, công chức thanh tra chưa đáp ứng yêu cầu và điều kiện đảm bảo cho hoạt động thanh tra cũng còn hạn chế. Với số lượng và năng lực của thanh tra viên, công chức của các cơ quan ngành LĐTBXH như hiện nay khó có thể hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được giới thiệu về mục tiêu, nhiệm vụ trong Đề án. Các mục tiêu của Đề án được thể hiện theo từng năm như: đảm bảo về số lượng đến năm 2015 toàn ngành có từ 750-800 thanh tra viên, 100% có trình độ Đại học và đến năm 2020 toàn ngành có từ 1.200- 1.250 thanh tra viên; cơ cấu tổ chức bộ máy của cơ quan thanh tra ngành được kiện toàn, đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và đến năm 2020 thành lập Trung tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ thanh tra lao động, tiến tới nâng cấp thành trung tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ thanh tra lao động khu vực Asean; thống nhất quy trình nội dung thanh tra hành chính, thanh tra chuyên ngành các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của ngành để áp dụng thống nhất trên phạm vi cả nước; cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật chuyên dụng, hệ thống công nghệ thông tin phục vụ công tác quản lý và hoạt động của các cơ quan thanh tra ngành được hoàn thiện.

Các giải pháp thực hiện của Đề án bao gồm: tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật nhằm nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, các doanh nghiệp và người lao động về chức năng, nhiệm vụ và hoạt động của các cơ quan thanh tra ngành LĐTBXH; rà soát hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật về tổ chức và hoạt động của các cơ quan thanh tra ngành LĐTBXH để sửa đổi, bổ sung hoặc xây dựng mới, hoàn thiện hành lang pháp lý về tổ chức và hoạt động của các cơ quan thanh tra ngành LĐTBXH; rà soát đội ngũ thanh tra viên, công chức thanh tra của các cơ quan thanh tra ngành LĐTBXH làm cơ sở xây dựng kế hoạch tăng cường biên chế, xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho thanh tra viên và công chức thanh tra; đẩy mạnh hợp tác với các tổ chức quốc tế, tiếp thu kinh nghiệm, nguồn lực, kỹ thuật để thực hiện Đề án; tăng cường giám sát, đánh giá tiến độ triển khai  thực hiện Đề án, kịp thời chấn chỉnh, hướng dẫn đảm bảo thực hiện đúng mục tiêu của Đề án; xây dựng chế độ thông tin báo cáo định kỳ, báo cáo đột xuất về tình hình phát sinh trong quá trình triển khai, thực hiện Đề án.

 

Xem