Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Quảng Bình: Thực hiện đồng bộ các giải pháp tạo mở việc làm

12/02/2015

Theo dự tính đến cuối năm 2012, dân số tỉnh Quảng Bình đạt gần 862.000 người, trong đó, dân số trong độ tuổi lao động chiếm 64,16%. Toàn tỉnh hiện có hơn 3.200 doanh nghiệp đang hoạt động ở các thành phần kinh tế và đã thu hút được trên 48.000 lao động, ngoài ra, các hợp tác xã, trang trại, làng nghề, hộ kinh doanh cá thể, tiểu thương, tiểu thủ đã giải quyết việc làm cho hàng vạn người

Thông qua các chương trình phát triển kinh tế - xã hội như chương trình phát triển nông nghiệp nông thôn, các dự án đầu tư nước ngoài, đầu tư trong nước thông qua các dự án phát triển, các công trình trọng điểm, các khu công nghiệp… toàn tỉnh Quảng Bình đã giải quyết việc làm cho hơn 55% lao động; đưa đi làm việc ở nước ngoài 2.090 lao động.   

Chương trình cho vay vốn tạo việc làm trên địa bàn tỉnh cũng phát huy những hiệu quả tích cực. Với mức tăng nguồn vốn bình quân mỗi năm trên 4,4 tỷ đồng, bao gồm vốn của các trung ương hội, đoàn thể phân bổ, đến nay, tổng nguồn vốn toàn tỉnh có trên 72 tỷ đồng, bình quân mỗi năm có từ 1 – 1,2 ngàn lao động được vay vốn. Hiệu quả sử dụng nguồn vốn vay ngày càng được nâng cao, các cấp ngành đã chỉ đạo tích cực thu hồi vốn, phân bổ vốn mới và giải ngân kịp thời, đã có 763 dự án được cho vay với tổng số vốn gần 6 tỷ đồng, qua đó, đã tạo được hơn 1.000 chỗ việc làm mới; tình trạng nợ quá hạn giảm đáng kể, hiện chỉ còn 0,7%. Một số mô hình điển hình xuất hiện và được nhân rộng như dự án nuôi tôm sú trên cát ở xã Nhân Trạch, dự án mây tre đan ở xã Quảng Thọ, nghề bún bánh tại xã Gia Ninh… đã góp phần giải quyết việc làm và tạo thu nhập ổn định cho lao động tại địa phương.

 

http://www.baoquangbinh.vn/dataimages/201204/original/images549856_anh3.jpg

Làng nghề chiếu cói An Xá đang từng bước khẳng định thương hiệu

Năm 2013, Quảng Bình đặt ra mục tiêu giải quyết việc làm cho 3,1 vạn lao động. Để đạt được mục tiêu đó, ngành Lao động – Thương binh và Xã hội sẽ tập trung vào các giải pháp:

- Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, sự phối hợp chặt chẽ, đồg bộ giữa các ban, ngành, đoàn thể các cấp, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác giải quyết việc làm một cách sâu rộng đến cán bộ, Đảng viên và nhân dân.

- Đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động theo hướng tăng tỷ trọng lao động các ngành công nghiệp, xây dựng, dịch vụ và du lịch; khuyến khích các hộ gia đình đầu tư phát triển các loại hình trang trại nhằm tạo ra sản phẩm hàng hóa có giá trị kinh tế cao, từng bước chuyển dịch cơ cấu kinh tế ngành theo hướng CNH – HĐH.

- Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện hệ thống giao dịch thị trường lao động thông qua các hình thức tuyên truyền, mở sàn giao dịch việc làm; đẩy mạnh công tác thu thập thông tin thị trường lao động trong tỉnh có kết nối với các tỉnh khác trong toàn quốc, đặc biệt là ở các vùng kinh tế trọng điểm, các khu công nghiệp tập trung, các công ty có chức năng xuất khẩu lao động để giới thiệu việc làm cho người lao động trong tỉnh.

- Tổ chức thức hiện tốt đề án phát triển nguồn nhân lực qua đào tạo nghề của tỉnh; phát triển hệ thống dạy nghề đa cấp trình độ, chuyển từ dạy nghề trình độ thấp sang trình độ cao, nhằm nâng cao chất lượng nguồn lao động cho thị trường lao động, chú trọng dạy nghề theo đơn đặt hàng và dạy nghề theo nhu cầu của xã hội để gắn kết giữa đào tạo nghề với giải quyết việc làm.

- Đẩy mạnh đầu tư, phát triển các ngành nghề tiểu thủ công nghiệp, khôi phục và phát triển các làng nghề truyền thống, tích cực nghiên cứu, tìm kiếm thị trường, tham gia học tập mô hình ở các tỉnh bạn để tiêp thu những nghề mới mà địa bàn tỉnh sẵn có nguyên liệu, có thị trường tiêu thụ để tạo chỗ việc làm cho người lao động.

- Tiếp tục tranh thủ sự giúp đỡ, đầu tư của Chính phủ, các Bộ ngành và tích cực kêu gọi các nhà đầu tư trong và ngoài nước đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, nhà máy, xí nghiệp ở các khu công nghiệp, các vùng kinh tế trọng điểm; tiếp tục sắp xếp đổi mới, nâng cao năng lực hoạt động của các doanh nghiệp Nhà nước thuộc tỉnh quản lý, khuyến khích các nhà kinh doanh có vốn đầu tư mở rộng sản xuất, kinh doanh và thành lập thêm doanh nghiệp theo Luật Doanh nghiệp; tăng cường công tác phối hợp giữa các sở, ban ngành để trao đổi thông tin và triển khai có hiểu quả các chương trình, dự án nhằm giải quyết việc làm có hiệu quả.

- Đẩy mạnh công tác đưa lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài trên cơ sở tiếp tục đầu tư, mở rộng quy mô của các trung tâm giới thiệu việc làm, xây dựng hệ thống thông tin về nhu cầu lao động đi làm việc ở nước ngoài từ tỉnh đến cơ sở; tăng cường công tác cho vay lãi suất ưu đãi với các đối tượng đi xuất khẩu lao động theo quy định.

- Tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động di chuyển để tìm kiếm việc làm, nhất là từ khu vực nông thôn lên các vùng kinh tế trọng điểm, các khu công nghiệp kể cả trong và ngoại tỉnh; khuyến khích hình thức tự do di chuyển, thay đổi ngành nghề để đảm bảo mối quan hệ của thị trường lao động và giải quyết thêm việc làm cho người lao động trong thời gian nông nhàn và mùa vụ.

- Đẩy mạnh công tác giải ngân, cho vay nguồn vốn quỹ hỗ trợ việc làm đối với các dự án tạo nhiều chỗ việc làm mới để giải quyết việc làm cho người lao động; tiếp tục phân cấp quản lý nguồn vốn cho các huyện, thành phố để chủ động điều hành và giải ngân theo quy định.

- Cần tăng cường công tác kiểm tra, giám sát chương trình giải quyết việc làm từ tỉnh đến cơ sở; nâng cao năng lực quản lý lao động – việc làm cho cán bộ làm công tác quản lý, điều hành chương trình từ cấp tỉnh đến cấp xã./
Xem