Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Quản lý và sử dụng kinh phí Chương trình quốc gia bảo vệ trẻ em giai đoạn 2011 - 2015

01/03/2012

Liên Bộ Tài chính – Bộ Lao động Thương binh và Xã hội vừa ban hành Thông tư liên tịch số 181/2011/TTLT-BTC-BLĐTBXH hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Chương trình quốc gia bảo vệ trẻ em giai đoạn 2011 - 2015.

Theo đó, đối tượng áp dụng của Thông tư là các cơ quan, tổ chức, đơn vị sử dụng nguồn vốn sự nghiệp từ ngân sách nhà nước để thực hiện các Dự án của Chương trình quốc gia bảo vệ trẻ em giai đoạn 2011- 2015 được phê duyệt tại Quyết định số 267/QĐ-TTg ngày 22/02/2011 của Thủ tướng Chính phủ; các Dự án của Chương trình thực hiện từ nguồn vốn đầu tư phát triển thực hiện theo quy định về quản lý đầu tư xây dựng cơ bản.

Trường hợp các đơn vị sử dụng vốn viện trợ không hoàn lại hoặc nguồn tài trợ của các tổ chức, cá nhân trong và  ngoài nước cho công tác bảo vệ trẻ em thì thực hiện theo quy định hiện hành của nhà tài trợ hướng dẫn riêng cho các nguồn vốn này hoặc theo quy định của cơ quan chủ quản sau khi có sự thoả  thuận của đại diện nhà tài trợ và  Bộ Tài chính.

Thông tư quy định, nội dung và  mức chi chung của Chương trình cho xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật, chính sách về bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em; xây dựng và ban hành văn bản hướng dẫn thành lập, hoạt động của hệ thống cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em theo quy định tại Thông tư liên tịch số 192/2010/TTLT-BTC-BTP-VPCP ngày 2/12/2010 của liên Bộ Tài chính - Bộ Tư pháp - Văn phòng Chính phủ và Thông tư liên tịch số 9/2007/TTLT-BTP-BTC ngày 15/11/2007 của Bộ Tư pháp - Bộ Tài chính.

Đối với chi kiểm tra, giám sát hoạt động của Chương trình; tổ chức hội nghị sơ kết, tổng kết Chương trình, nội dung và mức chi phải được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 97/2010/TT-BTC ngày 6/7/2010 do Bộ Tài chính ban hành.

Đồng thời, nội dung và mức chi nghiên cứu, xây dựng chương trình, giáo trình tài liệu tập huấn, bồi dưỡng  áp dụng theo quy định xây dựng giáo trình cho các ngành đào tạo trung cấp chuyên nghiệp tại Thông tư số 123/2009/TT-BTC ngày 17/6/2009 của Bộ Tài chính.

Ngoài ra, Thông tư cũng quy định nội dung và mức chi đặc thù của một số Dự án như: Dự án truyền thông, giáo dục, vận động xã hội; Dự án xây dựng và phát triển hệ thống cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em; Dự án xây dựng và nhân rộng các mô hình trợ giúp trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt dựa vào cộng đồng.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 30/1/2012.


Xem