Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Huyện Phước Long: Xây dựng nông thôn mới, gắn với công tác giảm nghèo, giải quyết việc làm cho lao động ở nông thôn

25/06/2013

Trong nền kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa, Đảng và Nhà nước ta đưa ra mục tiêu giảm nghèo bền vững là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của chiến lượt phát triển kinh tế - xã hội, nhằm cải thiện và từng bước nâng cao điều kiện sống cho hộ nghèo. Những năm qua, Đảng bộ huyện Phước Long (tỉnh Bạc Liêu) có nhiều giải pháp giúp hộ nghèo phát triển sản xuất, tạo việc làm ổn định cuộc sống.

Theo mức chuẩn nghèo, giai đoạn 2011- 2015, huyện Phước Long có khoảng 5.550 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 19,69 %. Đến cuối năm 2012, giảm tỷ lệ xuống còn 11,59% và phấn đấu cuối năm 2015 tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn dưới 5%, theo lộ trình xây dựng nông thôn mới.

Xã Vĩnh Phú Đông; Vĩnh Phú Tây và Hưng Phú là 03 đơn vị có tỷ lệ hộ nghèo cao so với các đơn vị trong huyện. Trước thực trạng nêu trên, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, xây dựng Đề án số 04 về công tác giảm nghèo, giải quyết việc làm giai đoạn 2013 - 2015. Để thực hiện chỉ tiêu Đề án, vào đầu năm 2013, Ban Chỉ đạo giảm nghèo huyện đề ra kế hoạch thực hiện công tác giảm nghèo, giải quyết việc làm, tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, coi việc tuyên truyền là việc làm thường xuyên để nâng cao nhận thức về công tác giảm nghèo từ cấp ủy, chính quyền, Mặt trận - đoàn thể các cấp đến cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân.

Tăng cường công tác quản lý, chỉ đạo điều hành, củng cố Ban chỉ đạo giảm nghèo, giải quyết việc làm từ huyện đến cơ sở, định hướng hỗ trợ người nghèo phát triển sản xuất, học nghề, tạo việc làm tăng thu nhập thoát nghèo bền vững.

Tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt các chương trình, dự án, chính sách giảm nghèo đã và đang thực hiện, gắn với chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giúp hộ nghèo phát triển sản xuất, thông qua các chính sách hỗ trợ vốn vay trên các lĩnh vực: giáo dục, y tế, nhà ở, nước sạch  - vệ sinh môi trường, dạy nghề, giải quyết việc làm, xuất khẩu lao động, trợ giúp pháp lý… Tranh thủ sự hỗ trợ vốn từ Trung ương, các tổ chức, dự án trong và ngoài huyện, qua đó xây dựng, hoàn thiện các cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ tốt nhu cầu dân sinh ở địa phương.

Tập trung công tác đào tạo nghề gắn với giới thiệu việc làm tại chỗ hoặc liên kết các khu công nghiệp, cụm công nghiệp trong và ngoài tỉnh. Tăng cường công tác tư vấn xuất khẩu lao động. Chỉ đạo cấp ủy, chính quyền các cấp, tập trung xây dựng mô hình điểm làm tốt công tác giảm nghèo. Thực hiện có hiệu quả các chính sách an sinh xã hội đối với hộ nghèo và hộ cận nghèo. Theo đó, các ngành, các cấp, Ủy ban MTTQ từ huyện đến xã, tích cực đẩy mạnh thực hiện tốt xã hội hóa trong công tác giảm nghèo, bằng cách vận động các nguồn để hỗ trợ về vốn, cây- con giống cho hộ nghèo…

Đẩy mạnh cuộc vận động “ Mỗi tổ chức, các nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”. Thường xuyên duy trì và nhân rộng mô hình giảm nghèo, chống tái nghèo, giúp hộ nghèo phát triển sản xuất, tăng thu nhập ổn định cuộc sống. Trong đó, chú trọng đến việc xây dựng các mô hình theo đặc trưng: như mô hình dạy nghề, giới thiệu việc làm, mô hình sử dụng đồng vốn vay phát triển sản xuất mang lại hiệu quả, mô hình tổ hợp tác, các câu lạc bộ dịch vụ lao động ở nông thôn. Tăng cường cán bộ, trong và ngoài huyện có kinh nghiệm và có điều kiện tiếp tục hỗ trợ vốn nhận đở đầu hộ nghèo, thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá chất lượng công tác giảm nghèo, các xã, thị trấn làm tốt công tác bình nghị hộ nghèo ra dân, đảm bảo tính công khai, dân chủ, khách quan, hạn chế việc bỏ sót hộ nghèo, không chạy theo thành tích.

Với cách làm nêu trên, huyện phấn đấu cuối năm 2013 giảm 860 hộ nghèo, hạ tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 8,56% và tạo việc làm ổn định tại chổ cho 900 lao động ở nông thôn.

 Có thể nói, công tác giảm nghèo là một trong những tiêu chí xây dựng huyện nông thôn mới. Do đó, cấp ủy chính quyền, mặt trận, đoàn thể các cấp trong huyện, phải thường xuyên tổ chức tuyên truyền và thực hiện tốt những giải pháp đồng bộ để Đề án công tác giảm nghèo, giải quyết việc làm giai đoạn 2013 - 2015 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện mang tính khả thi trong việc thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững mà Đảng và Nhà nước đã quan tâm.

Xem