Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Hà Nội thực hiện 5 nội dung công tác an toàn, vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ

24/03/2005

Ngày 22/3/2005, UBND thành phố Hà Nội đã phát động Tuần lễ quốc gia An toàn- Vệ sinh lao động- Phòng chống cháy nổ (AT- VSLĐ- PCCN) lần thứ VII.

Tuần lễ năm nay đựoc thành phố tập trung vào 5 nội dung chính: Tuyên truyền sâu rộng mục đích, ý nghĩa nội dung tuần lễ AT- VSLĐ- PCCN, các qui định của pháp luật về lao động và PCCN. Phát động phong trào thi đua phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động. Làm tốt công tác huấn luyện kỹ thuật an toàn cho người sử dụng lao động và người lao động, đặc biệt là những lao động trẻ mới tuyển, lao động phổ thông chưa có tay nghề. Thực hiện tốt việc đăng ký, kiểm định những máy, thiết bị, vật tư, các chất có yêu cầu nghiêm ngặt về ATLĐ. Tăng cường thực hiện các chức năng quản lý Nhà nước về AT- VSLĐ- PCCN, khen thưởng kịp thời những tập thể, các nhân có thành tích xuất sắc và xử lý nghiêm minh những đơn vị, cá nhân vi phạm. Đặc biệt, chú trọng khuyến khích các cấp, các ngành và các tầng lớp nhân dân thường xuyên, liên tục triển khai thực hiện công tác AT- VSLĐ- PCCN. Nhân dịp này, Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội và UBND thành phố đã tặng cờ thi đua xuất sắc và bằng khen cho 27 đơn vị, tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác AT- VSLĐ- PCCN. Kim Anh (TTXVN)
Xem