Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Tuyển công chức không phân biệt bằng cấp

13/11/2012

Ngày 24/10/2012 Bộ Nội vụ ban hành Thông tư số 05/2012/TT-BNV về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 13/2010/TT-BNV ngày 30/12/2010 quy định chi tiết một số điều về tuyển dụng và nâng ngạch công chức theo Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức;

Một trong những nội dung được quy định tại Thông tư 05/2012/TT-BNV: từ ngày 10/12/2012, khi quy định và thông báo các điều kiện đăng ký dự tuyển công chức, cơ quan quản lý công chức không phân biệt loại hình đào tạo và văn bằng, chứng chỉ (chính quy, tại chức, liên thông, chuyên tu, từ xa, theo niên hạn hoặc theo tín chỉ), không phân biệt trường công lập và trường ngoài công lập.

Văn bản cũng sửa đổi việc tuyển dụng không qua thi tuyển đối với trường hợp là viên chức đang làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước và tổ chức chính trị - xã hội, nếu có đủ điều kiện, tiêu chuẩn để xem xét tuyển dụng vào công chức theo quy định.

Người đứng đầu cơ quan quản lý công chức xem xét, ra quyết định tuyển dụng các đối tượng này và chịu trách nhiệm trước pháp luật về quyết định của mình, sau đó báo cáo lên Bộ Nội vụ mà không cần thống nhất ý kiến trước.

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 10 tháng 12 năm 2012.

Xem