Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Chương trình mục tiêu quốc gia Việc làm và Dạy nghề giai đoạn 2012-2015

06/09/2012

Ngày 31/8/2012, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1201/QĐ-TTg về việc Phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia Việc làm và Dạy nghề giai đoạn 2012-2015.

Theo Quyết định này, đối tượng thực hiện Chương trình là các Bộ, ngành, địa phương, đơn vị được giao vốn, kinh phí để thực hiện các dự án của Chương trình với tổng kinh phí của Chương trình là 30.656 tỷ đồng, trong đó ngân sách Trung ương là 18.106 ty dồng, ngân sách địa phương là 5.907 tỷ đồng, viện trợ nước ngoài là 4.227 tỷ đồng, huy động hợp pháp khác: 2.416 tỷ đồng.

Theo Chương trình mục tiêu quốc gia Việc làm và Dạy nghề giai đoạn 2012-2015đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, sẽ hỗ trợ tạo việc làm cho 0,7-0,8 triệu lao động thông qua các dự án vay vốn tạo việc làm từ Quỹ quốc gia về việc làm.

Chương trình trên đặt mục tiêu hỗ trợ phát triển đào tạo nghề, tạo việc làm, tăng cường xuất khẩu lao động và phát triển thị trường lao động đáp ứng yêu cầu xây dựng, phát triển đất nước và hội nhập kinh tế quốc tế, nhất là ở khu vực nông thôn giai đoạn 2012-2015.

Cụ thể, hỗ trợ phát triển đồng bộ 130 nghề trọng điểm ở cấp độ quốc gia, khu vực và quốc tế, hình thành 26 trường chất lượng cao trong đó 5 trường đạt đẳng cấp quốc tế; góp phần nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề đạt 40% vào năm 2015. Nâng tỷ lệ lao động tìm việc làm qua hệ thống trung tâm giới thiệu việc làm lên khoảng 30%.

Chương trình cũng đặt mục tiêu hỗ trợ đào tạo nghề, ngoại ngữ, bồi dưỡng kiến thức cần thiết cho 80-120 nghìn lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, lao động là người dân tộc thiểu số, lao động là thân nhân chủ yếu của gia đình chính sách người có công với cách mạng và lao động thuộc hộ bị thu hồi đất nông nghiệp đi làm việc ở nước ngoài.

Đồng thời, hỗ trợ đào tạo lao động trình độ cao cho khoảng 5 nghìn lao động đáp ứng yêu cầu của nước tiếp nhận lao động; 60% lao động được đào tạo nghề, 100% lao động được bồi dưỡng kiến thức cần thiết trước khi đi làm việc ở nước ngoài.

Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.

Xem