Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Hội thảo phổ biến kế hoạch hành động phòng chống tai nạn thương tích trẻ em giai đoạn 2009 – 2010

19/10/2009

Hội thảo nói trên diễn ra ngày 19/10/2009, tại Hà Nội với sự tham dự của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Nguyễn Thị Kim Ngân, đại diện một số tổ chức quốc tế; các bộ, ngành, đoàn thể và một số Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh , thành phố.

Ti hi tho, các đại biu đã được thông tin v thc trng và kế hoch phòng chng tai nn thương tích (TNTT) tr em giai đon 2009 – 2010 ca ngành Lao động – Thương binh và Xã hi; Phương pháp tiếp cn và gii pháp phòng chng TNTT tr em trên thế gii. Các đại biu cũng cùng tho lun và chia s kinh nghim trong vic xây dng và trin khai kế hoch phòng chng TNTT tr em ti các địa phương.

Theo ông Nguyn Trng An, Phó Cc trưởng Cc Bo v Chăm sóc tr em, tình hình TNTT nói chung và TNTT tr em nói riêng đang din ra hết sc phc tp. Trong s các v TNTT tr em và v thành niên hin nay thì đui nước chiếm t l ln, vượt xa nhng nguyên nhân gây t vong khác. Theo thng kê ca S Lao động – Thương binh và Xã hi 64 tnh, thành ph, năm 2008 c nước xy ra trên 46 nghìn trường hp TNTT tr em, trong đó t l tr em b đui nước, chiếm hơn 46% trong tng s tr em b chết do TNTT. Tiếp đó, tai nn giao thông là nguyên nhân th hai dn đến t vong la tui 0-19. Theo thng kê ca U ban An toàn Giao thông Quc gia, trung bình mi năm có khong trên 12 nghìn người b chết và trên 20 nghìn người b thương do tai nn giao thông, trong đó tr em chiếm khong 35%. Theo báo cáo ca B Y tế, trong hai năm 2005 – 2006 có 3.574 tr em và v thành niên b t vong do tai nn giao thông. Tình hình TNTT tr em xy ra trong gia đình cũng chiếm t l khá cao. Nhiu em b ngã cu thang, bng nước sôi, đin git, b vt sc nhn ct, đâm, b ngt th do nut phi đồ chơi, d vt…

Trước thc trng trên, các gii pháp phòng tránh TNTT được đề xut là: Có s cam kết phi hp hành động ca chính quyn các cp; Đẩy mnh các hot động truyn thông, giáo dc; Xây dng kế hoch và mô hình bo đảm an toàn cho đối tượng thuc ngành mình ph trách; Nâng cao năng lc đội ngũ cán b; Phát động xây dng mô hình Ngôi nhà an toàn phòng chng TNTT tr em và thường xuyên t chc kim tra, kim soát ti cng đồng; Tăng cường các thiết chế lut pháp và các chế tài; Đẩy mnh phi hp liên ngành; Huy động nhiu ngun lc nhm h tr cho hot động truyn thông ca mng lưới cng tác viên xã, phường, h tr nhng nn nhân, gia đình b ri ro do TNTT; Nâng cp các cơ s cp cu, điu tr cho các nn nhân b TNTT; Nâng cp và kin toàn h thng thông tin báo cáo, báo động, cp cu để gim nh hu qu ca TNTT.

Cũng ti hi tho, đại din Cc Bo v Chăm sóc tr em, B Lao động – Thương binh và Xã hi; Cc Y tế D phòng, B Y tế; V Công tác Hc sinh sinh viên, B Giáo dc và Đào to; Cc Đường thu ni địa Vit Nam, B Giao thông Vn ti; Cc Cnh sát Giao thông đường thu, B Công an, Tng cc Th dc Th thao, B Văn hoá Th thao Du lch; Hi đồng Đội Trung ương; Ban Gia đình Đời sng, Hi Liên hip Ph n Vit Nam; Trung tâm Dân s Gia đình Tr em, Hi Nông dân Vit Nam đã cùng ký kết Kế hoch phi hp liên ngành phòng chng đui nước cho tr em giai đon 2009 – 2010. Mc tiêu c th mà kế hoch liên ngành nói trên hướng ti là: Tăng t l người dân, đặc bit là người chăm sóc tr và tr em được tiếp cn vi các thông tin v phòng chng đui nước tr em; Mi B, ngành, đoàn th tham gia thc hin Kế hoch phòng chng đui nước phù hp vi chc năng, nhim v và lng ghép vào hot động thường xuyên ca ngành, góp phn gim thiu tình hình đui nước tr em; Xây dng hướng dn qui định v phòng chng đui nước cho tr em và tăng cường giám sát liên ngành vic thc hin các qui định v phòng chng đui nước tr em; Kin toàn mng lưới thu thp thông tin, s liu v TNTT tr em nói chung và đui nước tr em nói riêng./.

Tho Lan

Xem