Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Công đoàn ngành giao thông vận động phòng chống AIDS

15/11/2004

Công đoàn ngành giao thông vận tải đã triển khai thực hiện Chiến lược phòng chống HIV/AIDS . Trên 200 cán bộ công đoàn các cấp đã dự lớp học tập, nghiên cứu Chiến lược phòng chống HIV/AIDS của Việt Nam đến năm 2010 và Tầm nhìn 2020 do các chuyên gia của Tạp chí AIDS và cộng đồng phổ biến, giới thiệu những mục tiêu, nội dung và giải pháp cơ bản của chiến lược đề ra. Lớp tập huấn này đặc biệt nhấn mạnh các nội dung và giải pháp liên quan đến công đoàn và người lao động để huy động các doanh nghiệp cam kết tham gia phòng chống HIV/AIDS tại nơi làm việc. Các cán bộ công đoàn cũng được nghe phổ biến và thảo luận các giải pháp của Công đoàn ngành nhằm thực hiện Chiến lược.

Ngành giao thông vận tải là đơn vị có hoạt động hết sức đặc thù. Cán bộ, công nhân viên thường xuyên làm việc lưu động nên nguy cơ lâuy nhiễm HIV là rất cao. Việc triển khai học tập Chiến lược phòng chống HIV/AIDS và tổ chức các hoạt động truyền thông phòng chống HIV/AIDS trong toàn ngành là hết sức quan trọng. Hoạt động này góp phần nâng cao hiểu biết của người lao động đối với HIV/AIDS, giúp người lao động có những kiến thức về HIV/AIDS để tự bảo vệ mình và bảo vệ gia đình, cộng đồng trước nguy cơ đại dịch đang hoành hành.
Xem