Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

An Giang: chú trọng thực hiện giải pháp giảm nghèo theo hướng bền vững

27/05/2016

Nhiều năm qua, An Giang luôn xác định giảm nghèo là vấn đề quan trọng và cấp thiết, đòi hỏi Đảng bộ, chính quyền, đoàn thể và nhân dân trong tỉnh chú trọng tổ chức thực hiện. Thống kê rà soát hộ nghèo, cận nghèo theo tiêu chí giảm nghèo đa chiều, toàn tỉnh An Giang có 45.789 hộ nghèo chiếm tỷ lệ 8,45% /tổng số hộ gia đình trong tỉnh. Toàn tỉnh còn có 27.876 hộ cận nghèo, chiếm tỷ lệ 5,15%. Hộ nghèo dân tộc thiểu số là 7.295 hộ chiếm tỷ lệ 27,46%/tổng số hộ dân tộc thiểu số.

Theo bà Đặng Thị Hoa Rây, Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh An Giang, nhằm thực hiện mục tiêu gắn tăng trưởng với giảm nghèo và đảm bảo an sinh xã hội,  An Giang  xây dựng và ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020, trong đó chú trọng  đề ra nhiều giải pháp tích cực để thực hiện tốt công tác giảm nghèo theo hướng bền vững.

Mục tiêu chung của Kế hoạch là: Đẩy nhanh tốc độ giảm nghèo bền vững, hạn chế tái nghèo và phát sinh hộ nghèo mới; từng bước cải thiện và nâng cao điều kiện sống của người nghèo, ưu tiên người nghèo là phụ nữ, đồng bào dân tộc thiểu số, người nghèo thuộc huyện nghèo, xã nghèo, xã đặc biệt khó khăn; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, toàn diện về công tác giảm nghèo; góp phần thu hẹp khoảng cách chênh lệch về mức sống giữa thành thị và nông thôn, giữa các vùng, các dân tộc và các nhóm dân cư; tăng cường khả năng tiếp cận các dịch vụ sản xuất, dịch vụ xã hội cho người nghèo, người cận nghèo; bảo vệ trẻ em và phụ nữ nghèo.

Mục tiêu giai đoạn 2016-2020, An Giang phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 8,45% năm 2016 xuống dưới 3% năm 2020 (trong 05 năm giảm 2/3 hộ nghèo); Trong năm 2016 giảm 1,5% hộ nghèo. Phấn đấu giảm tỷ lệ hộ cận nghèo từ 5,15% năm 2016 xuống dưới 2% năm 2020 (trong 05 năm giảm 2/3 hộ cận nghèo). Đặc biệt, An Giang chú trọng đến giảm nghèo bền vững cho những hộ mới thoát nghèo. Chính sách giảm nghèo đặc thù, sẽ được thực hiện trên địa bàn ưu tiên huyện, xã có tỷ lệ hộ nghèo cao, có đông đồng bào dân tộc thiểu số (đối tượng hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn này sẽ được hưởng chính sách đặc thù). Đồng thời khuyến khích các địa phương vận dụng các chính sách giảm nghèo đặc thù áp dụng cho đối tượng nghèo trên địa bàn bằng nguồn lực của địa phương.

Đối với nhóm đối tượng bảo trợ xã hội (như người cao tuổi, người tàn tật, trẻ mồ côi, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn…) thuộc gia đình hộ nghèo, cận nghèo sẽ được xem xét hưởng các chính sách trợ cấp của Nhà nước theo quy định.

Song song đó, tỉnh thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các chính sách giảm nghèo để cải thiện đời sống của người nghèo, trước hết là về đường giao thông, y tế, giáo dục, văn hóa, nước sinh hoạt, nhà ở; người nghèo tiếp cận ngày càng thuận lợi hơn với các dịch vụ xã hội cơ bản. Cơ sở hạ tầng kinh tế-xã hội ở các huyện, xã có tỷ lệ hộ nghèo cao được tập trung đầu tư theo tiêu chí nông thôn mới. Trước hết là hạ tầng thiết yếu như giao thông, điện, nước sạch sinh hoạt, thủy lợi.

Để hoàn thành các mục tiêu về công tác giảm nghèo giai đoạn 2016-2020, An Giang tập trung đẩy mạnh thực hiện chính sách tín dụng ưu đãi đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo; cải cách đơn giản về điều kiện, thủ tục hồ sơ giúp hộ nghèo được tiếp cận với nguồn vốn tín dụng. Gắn vay vốn tạo việc làm tại chỗ với hướng dẫn cách làm, khuyến nông và chuyển giao kỹ thuật, công nghệ vào sản xuất. Cụ thể, Ngân hàng Chính sách xã hội chủ trì phối hợp với các sở, ngành, đoàn thể có liên quan và UBND cấp huyện, xã thực hiện giải ngân nhu cầu vốn bình quân 200 tỷ đồng/năm (tổng nguồn vốn 1.000 tỷ đồng trong 05 năm).

Bên cạnh đó, tạo điều kiện cho hộ nghèo, hộ cận nghèo tiếp cận các dịch vụ y tế với 100% người nghèo, hộ nghèo được cấp thẻ Bảo hiểm y tế, dự kiến mỗi năm cấp 150.000 thẻ bảo hiểm y tế cho người nghèo. Với nội dung này, cơ quan thực hiện là Sở Y tế, Bảo hiểm xã hội, Sở Lao động-TBXH phối hợp với UBND cấp huyện, xã. Nhu cầu vốn: bình quân 125 tỷ đồng/năm (tổng nguồn vốn 625 tỷ đồng trong 05 năm).

Đáng chú ý, nhóm giải pháp quan trọng mà An Giang tập trung thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 là: Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền với việc quán triệt sâu sắc trong các cấp, các ngành và địa phương về chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước về công tác giảm nghèo, làm cho mọi người, mọi cấp, mọi ngành nhận thức đầy đủ về công tác này, xác định đúng trách nhiệm của mình để tổ chức thực hiện ở địa phương, đơn vị. Nhất là tăng cường vai trò lãnh đạo và trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, tổ chức, đơn vị trong việc thực hiện các hoạt động về giảm nghèo.

Tỉnh đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, nhằm thay đổi và chuyển biến nhận thức trong giảm nghèo theo hướng tuyên truyền sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân về chủ trương, chính sách giảm nghèo của Đảng và Nhà nước. Xác định rõ trách nhiệm, người nghèo phải tự vươn lên thoát nghèo là chính, chống tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ của Nhà nước, cộng đồng. Công tác giảm nghèo phải trở thành phong trào chung của toàn xã hội; nêu gương các tập thể, cá nhân điển hình trong công tác giảm nghèo và nhân rộng các mô hình hiệu quả về giảm nghèo bền vững.

Xem