Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Bắc Ninh ban hành Kế hoạch thực hiện phong trào thi đua “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”

02/09/2022

 Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Hương Giang vừa ký, ban hành Kế hoạch số 416/KH-UBND thực hiện phong trào thi đua “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2021 – 2025.

Mục đích của Kế hoạch nhằm tổ chức phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả, thực hiện mục tiêu giảm nghèo đa chiều, bao trùm, bền vững, hạn chế tái nghèo và phát sinh nghèo; hỗ trợ người dân thuộc hộ nghèo vượt lên mức sống tối thiểu, tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản theo chuẩn nghèo đa chiều quốc gia, nâng cao chất lượng cuộc sống, phấn đấu đến năm 2025 giảm tỷ lệ nghèo đa chiều còn dưới 1%.
Đồng thời, cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh thi đua sôi nổi trên mọi lĩnh vực, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh giai đoạn 2021 - 2025.
Để thực hiện hiệu quả Kế hoạch, các địa phương, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh phải coi việc thực hiện phong trào thi đua là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên trong giai đoạn 2021 - 2025 và triển khai sâu rộng với nội dung đa dạng, hình thức phong phú, thiết thực, hiệu quả, bám sát nhiệm vụ chính trị, phù hợp với điều kiện thực tế của mỗi địa phương, cơ sở. Kịp thời phát hiện, biểu dương, tôn vinh, khen thưởng các tập thể, cá nhân, gia đình tiêu biểu, có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua.
bi-thu-du-le-ban-giao-nha-ddk1-14-46-58-894-092367.jpg
Ảnh minh họa
Các Sở, ban, ngành, đoàn thể căn cứ chức năng, nhiệm vụ tập trung vào các hoạt động nghiên cứu, phát huy sáng kiến trong xây dựng, ban hành, tổ chức thực hiện mục tiêu giảm nghèo. Tiếp tục hoàn thiện chính sách giảm nghèo, chuẩn nghèo đa chiều gắn với mục tiêu phát triển bền vững, bảo đảm mức sống tối thiểu tăng dần và khả năng tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản của người dân.
Huy động các doanh nghiệp, tập thể, cá nhân trong và ngoài nước có những việc làm thiết thực, tham gia đóng góp công sức, trí tuệ, của cải vật chất hỗ trợ, giúp đỡ người nghèo, địa bàn nghèo.
UBND các cấp xây dựng nội dung, giải pháp giảm nghèo đặc thù của địa phương, bố trí và huy động đa dạng nguồn lực cho địa bàn nghèo nhằm giảm hộ nghèo, tăng hộ khá, giàu; xây dựng, nhân rộng các mô hình tốt, sáng kiến hay, dự án hiệu quả về giảm nghèo bền vững. Gắn phong trào thi đua với phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”…
Mặt trận Tổ quốc các cấp, các tổ chức thành viên tiếp tục huy động nguồn lực của toàn xã hội, chủ trì phối hợp với các cơ quan có liên quan cùng cấp phát động, triển khai thực hiện các hoạt động hỗ trợ người nghèo. Trong đó, trọng tâm vận động các đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh tham gia ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” và thực hiện các chương trình an sinh xã hội để hỗ trợ, giúp đỡ người nghèo.
Tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân tích cực hưởng ứng tham gia phong trào gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.
Cộng đồng dân cư thi đua đoàn kết giúp nhau giảm nghèo và từng bước làm giàu; hỗ trợ người dân thuộc hộ nghèo tham gia lao động, phát triển sản xuất, làm kinh tế giỏi, vươn lên thoát nghèo. Khuyến khích các doanh nghiệp giúp đỡ các hộ nghèo, người thuộc hộ nghèo; vận động các hộ khá giả giúp đỡ hộ nghèo. Các hộ gia đình thi đua tham gia lao động, phát triển sản xuất, làm kinh tế, thoát nghèo bền vững và giúp đỡ các cá nhân, hộ gia đình khác cùng thoát nghèo, xây dựng cuộc sống ấm no.
Theo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Ninh, trong năm 2021, Ban vận động Quỹ Vì người nghèo tỉnh Bắc Ninh đã vận động được trên 54 tỷ đồng (bao gồm tồn quỹ năm 2020 chuyển sang).
Trong đó, xây mới 208 nhà Đại đoàn kết với tổng số tiền 12.945.000.000 đồng. Sửa chữa 18 nhà đại đoàn kết với số tiền 215.240.000 đồng; giúp 284 người nghèo khám chữa bệnh với số tiền 349.928.000 đồng. Hỗ trợ 3.104 học sinh con hộ nghèo đi học, với số tiền 2.341.000.000 đồng; Tặng quà cho hộ nghèo, hỗ trợ phát triển sản xuất, hỗ trợ khác ... 6.637.838.600 đồng.
Trong năm 2022, Ban vận động Quỹ Vì người nghèo tỉnh Bắc Ninh đã vận động được gần 33 tỷ đồng (bao gồm cả tồn quỹ năm 2021 chuyển sang). Tính riêng 4 tháng đầu năm 2022, đã vận động được trên 1 tỷ đồng.
Từ năm 2016 đến 2020, toàn tỉnh đã có 1.912 người nghèo gặp khó khăn về nhà ở được hỗ trợ sửa chữa, xây mới nhà với tổng kinh phí gần 96 tỷ đồng;  hơn 10 nghìn lao động nông thôn được hỗ trợ đào tạo nghề, tỷ lệ có việc làm sau khi học nghề đạt 75%; gần 5,5 nghìn hộ nghèo, hơn 6 nghìn hộ cận nghèo được hỗ trợ vay vốn phát triển sản xuất với tổng kinh phí gần 544 tỷ đồng. Tỉnh cũng đã trích ngân sách hơn 121 tỷ đồng cấp miễn phí 73.155 thẻ BHYT cho người nghèo; 96.774 thẻ BHYT cho người thuộc hộ cận nghèo, mới thoát nghèo.
Đến nay, 100% người nghèo, cận nghèo được tiếp cận, thụ hưởng các dịch vụ y tế; hưởng chính sách ưu đãi về hỗ trợ giáo dục, nhà ở; hỗ trợ tiền điện, cấp đầu thu truyền hình số mặt đất và trợ giúp pháp lý...Sự nỗ lực của các cấp ủy Đảng, chính quyền, sự vào cuộc của các ngành, đoàn thể và hưởng ứng tích cực của người dân đã tạo ra bước đột phá trong công tác giảm nghèo. Đến năm 2021, tỉnh đã cơ bản xóa nhà tạm cho hộ nghèo; không còn hộ nghèo là người có công; 100% người nghèo, cận nghèo được thụ hưởng các chính sách hỗ trợ của Trung ương và của tỉnh; 100% người nghèo trong độ tuổi lao động được hỗ trợ đào tạo nghề, giải quyết việc làm; tỷ lệ hộ nghèo hằng năm đều giảm.

Theo kết quả rà soát, cuối năm 2021, tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh chỉ còn 1,15%  theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều giai đoạn 2021-2025. Mục tiêu của tỉnh Bắc Ninh, đến năm 2025, tỷ lệ hộ nghèo trong toàn tỉnh giảm còn dưới 1%. Bắc Ninh trở thành một trong những tỉnh đi đầu cả nước về thực hiện chính sách giảm nghèo. 

Xem