Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Cộng phụ cấp thâm niên nghề để tính lương hưu

12/09/2013

Ông Nguyễn Vinh Khang (vinhkhang7852@...) phục vụ trong quân đội từ tháng 2/1970-9/1988, rồi chuyển ngành và mang quân hàm thượng úy. Tháng 8/2012 ông nghỉ hưu, cơ quan bảo hiểm tỉnh Đồng Nai tính phụ cấp thâm niên cho ông là 18% tương ứng với 18 năm trong quân đội. Ông Khang hỏi như vậy là đúng hay sai?

Trả lời:

Theo quy định tại khoản 7, Điều 34, Nghị định số 68/2007/NĐ-CP ngày 19/4/2007 của Chính phủ được hướng dẫn tại khoản 8, Mục IV, Thông tư Liên tịch số 148/2007/TTLT-BQP-BCA-BLĐTBXH ngày 14/9/2007 của Liên Bộ Quốc phòng – Bộ Công an – Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thì mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) để tính lương hưu, trợ cấp một lần đối với quân nhân, công an nhân dân, người làm công tác cơ yếu đã chuyển sang ngạch công chức, viên chức quốc phòng, công an, cơ yếu hoặc chuyển ngành sang làm việc trong biên chế tại các cơ quan Nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội và hưởng lương từ ngân sách Nhà nước, hoặc chuyển ngành đi học, hoặc chuyển ngành sang doanh nghiệp Nhà nước rồi mới nghỉ hưu, thì cách tính lương hưu thực hiện như sau:

- Được lấy mức bình quân tiền lương tháng làm căn cứ đóng BHXH tại thời điểm nghỉ hưu, cộng thêm khoản phụ cấp thâm niên nghề đã hưởng chuyển đổi theo chế độ tiền lương quy định tại Nghị định số 204/2004/NĐ-CP, Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ và được lấy mức lương tối thiểu chung tại thời điểm nghỉ hưu để làm cơ sở tính lương hưu;

- Trường hợp quân nhân, công an nhân dân, người làm công tác cơ yếu đã chuyển ngành rồi mới nghỉ hưu, mà khi nghỉ hưu có mức lương hưu tính theo cách tính nêu trên thấp hơn mức lương hưu tính theo mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH tại thời điểm chuyển ngành, thì được lấy tiền lương tháng đóng BHXH tại thời điểm chuyển ngành chuyển đổi theo chế độ tiền lương quy định tại Nghị định số 204/2004/NĐ-CP, Nghị định số 205/2004/NĐ-CP và được lấy mức lương tối thiểu chung tại thời điểm nghỉ hưu để làm cơ sở tính lương hưu.

Về thắc mắc của ông Khang, ông đã phục vụ trong quân đội từ tháng 2/1970 đến hết tháng 9/1988 rồi chuyển ngành khi mang quân hàm thượng úy. Ông Khang có 18 năm 7 tháng  được tính thâm niên nghề. Mỗi năm (đủ 12 tháng) ông được hưởng phụ cấp thâm niên nghề là 1%. Trước khi chuyển ngành ông Khang được hưởng phụ cấp thâm niên 18%.

Do vậy, cơ quan BHXH cộng phụ cấp thâm niên nghề của ông Khang trước khi chuyển ngành (18%) vào mức bình quân tiền lương tháng để làm cơ sở tính lương hưu là đúng quy định.

Xem