Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Dự án Tăng cường hệ thống trợ giúp xã hội Việt Nam test 1

Thời gian thực hiện đến

Tên chương trình: Dự án Tăng cường hệ thống trợ giúp xã hội Việt Nam test 1
Giai đoạn thực hiện: 1 năm - 2 năm

hỗ trợ tăng cường hệ thống trợ giúp xã hội và giảm nghèo, công tác xây dựng cơ sở dữ liệu (CSDL) quốc gia và hệ thống Thông tin quản lý (MIS) tích hợp cho các chính sách trợ giúp xã hội đang được triển khai với sự phối hợp của  Ban QLDA Trung ương và các nhà thầu MIS và VNPost thực hiện việc tích hợp hệ thống MIS và hệ thống HCC (chi trả) của Bưu điện

Tên hồ sơ Ngày Trích yếu