Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Dự án Hỗ trợ An sinh xã hội tại Việt Nam

Thời gian thực hiện đến

Tên chương trình: Dự án Hỗ trợ An sinh xã hội tại Việt Nam
Đơn vị chủ trì: Bộ Lao động - Thương binh & Xã hội
Phạm vi thực hiện: Toàn quốc

Dự án đã tham mưu xây dựng và ban hành Nghị quyết 15, Nghị định 136 về một số chính sách xã hội của Việt Nam giai đoạn 2015-2020; Hỗ trợ thử nghiệm các công cụ phù hợp để triển khai chính sách an sinh xã hội: trợ cấp tiền mặt qua bưu điện, quỹ hỗ trợ rủi ro...Thông qua hỗ trợ của Dự án, Việt Nam tiếp tục đảm bảo quyền tiếp cận điều kiện sống tối thiểu cho người dân như nhu cầu về nước sạch, vệ sinh môi trường, việc làm, đồng thời xây dựng hệ thống bảo hiểm xã hội bền vững, đa dạng, dễ tiếp cận; cải cách việc thực hiện các chính sách xã hội…Thứ trưởng cho biết, tổng kết 03 năm thực hiện Dự án, Hội thảo nhằm chia sẻ những kết quả đạt được và bài học kinh nghiệm trong quá trình thực hiện Dự án, đồng thời xác định các bước đi tiếp theo nhằm lồng ghép các chính sách an sinh xã hội vào phát triển kinh tế xã hội của đất nước, giảm thiểu những tác động tiêu cực của thiên tai, khủng bố hay già hóa dân số.

Tên hồ sơ Ngày Trích yếu