Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Chương trình thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em vào các vấn đề về trẻ em giai đoạn 2016 - 2020

Thời gian thực hiện đến

Tên chương trình: Chương trình thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em vào các vấn đề về trẻ em giai đoạn 2016 - 2020
Giai đoạn thực hiện: 3 năm - 5 năm
Phạm vi thực hiện: Toàn quốc

dfafda

Số ký hiệu Ngày Trích yếu
1235/QĐ-TTg Phê duyệt Chương trình thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em vào các vấn đề về trẻ em giai đoạn 2016 - 2020
Tên hồ sơ Ngày Trích yếu