Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Chương trình quốc gia Bảo vệ trẻ em 2011-2016

Thời gian thực hiện đến

Tên chương trình: Chương trình quốc gia Bảo vệ trẻ em 2011-2016
Giai đoạn thực hiện: 3 năm - 5 năm
Đơn vị chủ trì: Bộ Lao động - Thương binh & Xã hội
Phạm vi thực hiện: Toàn quốc

1. Mục tiêu tổng quát:

Mọi trẻ em đều được bảo vệ để giảm nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt, chú trọng bảo vệ trẻ em để không bị xâm hại; trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được trợ giúp, chăm sóc để phục hồi, hòa nhập cộng đng và có cơ hội phát triển.

2. Các mục tiêu cụ thể:

a) Giảm tỷ lệ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt trên tổng số trẻ em xuống còn 5%. Giảm tỷ lệ gia tăng số trẻ em bị xâm hại. Trẻ em có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt được quản lý và có các biện pháp can thiệp, trợ giúp kịp thời.

b) 90% trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được trợ giúp, chăsóc để phục hồi, hòa nhập cộng đồng và có cơ hội phát trin.

Số ký hiệu Ngày Trích yếu
267/QĐ-TTg Phê duyệt Chương trình quốc gia bảo vệ trẻ em giai đoạn 2011 – 2015
1722/QĐ-TTg 02/09/2016 Phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020
333 03/03/2019 Quyết đinh phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia
Tên hồ sơ Ngày Trích yếu