Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

THỜI KỲ PHÁT TRIỂN - GIAI ĐOẠN 1986 ĐẾN NAY

         Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI về đổi mới cơ chế quản lý, tinh giảm và nâng cao hiệu lực quản lý bộ máy nhà nước, ngày 16/02/1987 Hội đồng Nhà nước ra Quyết định số 782/HĐNN hợp nhất hai Bộ Lao động, Bộ Thương binh và Xã hội thành Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội.

          Kể từ khi thực hiện hợp nhất Bộ, được sự chỉ đạo chặt chẽ của Chính phủ, sự phối hợp chặt chẽ và tạo điều kiện của các cơ quan chức năng, tổ chức, Bộ máy của Bộ, của Ngành ngày càng được hoàn thiện có tính hệ thống từ Trung ương đến các cấp chính quyền địa phương và cơ sở.

          Với chủ trương thực hiện mục tiêu: ổn định, kiện toàn và đổi mới; từng bước sắp xếp với tổ chức và biên chế phù hợp với nhiệm vụ trong tình hình mới, trải qua quá trình hơn 25 năm đổi mới, Bộnhiều lần xây dựng phương án sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy trình Chính phủ, đồng thời cũng được Chính phủ giao thêm nhiều nhiệm vụ mới như:

 

 - Nghị định số 57/HĐBT ngày 24/3/1987 về quy định chức năng, nhiệm vụ, tổ chức, bộ máy của Bộ Lao động -  Thương binh và Xã hội. Đây là văn bản đầu tiên quy định về chức năng, nhiệm vụ của Bộ, sau khi hợp nhất hai Bộ như đã nêu ở phần trên.

 

 - Quyết định số 113/HĐBT ngày 04/07/1990 về quản lý công tác phân bổ lao động dân cư và xây dựng vùng kinh tế mới

 

 - Nghị định số 96/CP ngày 07/12/1993 về chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

 

 - Nghị định số 01/CP ngày 11/01/1994 về thành lập Cục phòng chống tệ nạn xã hội trực thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

 

 - Nghị định số 26/CP ngày 17/04/1995 về chuyển giao một số nhiệm vụ từ Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội sang các Bộ có liên quan

 

 - Quyết định số 727/TTg ngày 04/09/1997 về việc thành lập Cục thương binh, Liệt sỹ và Người có công trực thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

 

 - Nghị định số 33/1998/NĐ-CP ngày 23/05/1998 về việc thành lập Tổng cục Dạy nghề thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

 

 - Nghị định số 29/2003/NĐ-CP ngày 31/03/2003 năm quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

 

 - Nghị định số 186/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

 

 - Quyết định số 1001/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 8/8/2007 thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về việc giải thể Ủy ban Dân số gia đình và trẻ em. Theo đó, chức năng quản lý Nhà nước về bảo vệ, chăm sóc trẻ em được chuyển giao về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

 

 - Nghị định số 70/2008/NĐ-CP ngày 4/6/2008 hướng dẫn thi hành Luật Bình đẳng giới. Theo đó, Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội được giao nhiệm vụ là cơ quan quản lý Nhà nước về Bình đẳng giới.

 

 - Nghị định 106/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 02 năm 2012 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

          Qua các đợt kiện toàn sắp xếp lại, đến nay chức năng, nhiệm vụ của Bộ, Ngành được xác định đầy đủ hơn, hoàn thiện hơn, đã kế thừa và phát triển những nhiệm vụ chủ yếu của 8 Bộ và cơ quan ngang Bộ trước đây. Hiện nay, Bộ có 63 đầu mối quản lý, trong đó khối cơ quan Bộ có 17 đơn vị  thực hiện chức năng quản lý Nhà nước, 7 đơn vị sự nghiệp phục vụ quản lý nhà nước cùng 39 đơn vị sự nghiệp thuộc và trực thuộc Bộ.

          Như vậy, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội vừa thực hiện chức năng quản lý nhà nước, vừa chỉ đạo hướng dẫn và trực tiếp tổ chức các đơn vị hoạt động sự nghiệp về lĩnh vực lao động, người có công và xã hội trên phạm vi cả nước.       

          Đối với các địa phương, từ năm 1995 đến nay, tổ chức bộ máy của Ngành từng bước được hoàn thiện cụ thể:63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đều có Sở Lao động – Thương binh và Xã hội; Các phòng  Lao động – Thương binh và Xã hội ở cấp huyện (quận) và cán bộ làm công tác lao động, người có công và xã hội ở hơn 11.000 xã, phường, thị trấn trên cả nước.

          Cùng với đó, hệ thống các đơn vị sự nghiệp về Lao động – Thương binh và Xã hội ngày càng phát triển, bao gồm các cơ sở dịch vụ việc làm, các trung tâm bảo trợ xã hội, đơn vị xuất khẩu lao động, các trường nghề v.v...đã thực sự trở thành cầu nối chủ trương chính sách của nhà nước với các đối tượng chính sách và nhân dân.


   
   
   
   
   

 


Các giai đoạn phát triển:

Chung nhan Tin Nhiem Mang