Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In
Trung tâm Hành động khắc phục bom mìn Việt Nam
Địa chỉ: 290B Lạc Long Quân - Tây Hồ - Hà Nội
Email: vbmac.molisa@gmail.com

TRUNG TÂM HÀNH ĐỘNG KHẮC PHỤC BOM MÌN VIỆT NAM

1. Chức năng 
     Trung tâm Hành động khắc phục Bom mìn Việt Nam trực thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có chức năng vận động, tiếp nhận, quản lý và sử dụng tài trợ của các nước và tổ chức quốc tế để tổ chức rà phá bom mìn còn sót lại sau chiến tranh ở Việt Nạm.
Tên giao dịch bằng tiếng Anh : Vietnam Bomb and Mine Clearance Action Centre, viết tắt là VBMAC

2. Nhiệm vụ 
     1. Lập dự án rà phá bom mìn còn sót lại sau chiến tranh ở Việt Nam và vận động các nước, các tổ chức quốc tế, các tổ chức phi chính phủ tài trợ để thực hiện dự án.
     2. Tiếp nhận, quản lý nguồn tài trợ quốc tế và trực tiếp triển khai các hoạt động rà phá bom mìn sau chiến tranh.
     3. Phối hợp với các cơ quan, đơn vị ở trung ương và địa phương triển khai rà phá bom mìn theo kế hoạch, dự án được cấp thẩm quyền phê duyệt.
     4. Quản lý nhân lực, cơ sở vật chất, tài chính, tài sản theo quy định của pháp luật.
     5. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội giao.

Chung nhan Tin Nhiem Mang