Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In
Đã gia nhập
Tên văn bản:
Công ước số 14: Công ước về Áp dụng nghỉ hàng tuần cho các cơ sở công nghiệp, 1921
1. Mọi công nhân viên làm các cơ sở công nghiệp, công cộng hay tư nhân, hoặc trong những chi nhánh của những cơ sở đó, phải được nghỉ tối thiểu 24 giờ trong mỗi kỳ 7 ngày, với sự bảo lưu những ngoại lệ nêu trong những điều dưới đây. 2.Chừng nào có thể, thời gian nghỉ đó phải được dành dồng thời cho tất cả công nhân viên trong mỗi cơ sở. 3.Chừng nào có thể, thời gian nghỉ đó nên trùng hợp với những ngày nghỉ theo cổ truyền hoặc tập quán của nước đó hay vùng đó.
Lĩnh vực văn bản:

Việc làm

Ngày ban hành:

25/10/1921

Tên văn bản:
Công ước số 14: Công ước về Áp dụng nghỉ hàng tuần cho các cơ sở công nghiệp, 1921 1. Mọi công nhân viên làm các cơ sở công nghiệp, công cộng hay tư nhân, hoặc trong những chi nhánh của những cơ sở đó, phải được nghỉ tối thiểu 24 giờ trong mỗi kỳ 7 ngày, với sự bảo lưu những ngoại lệ nêu trong những điều dưới đây. 2.Chừng nào có thể, thời gian nghỉ đó phải được dành dồng thời cho tất cả công nhân viên trong mỗi cơ sở. 3.Chừng nào có thể, thời gian nghỉ đó nên trùng hợp với những ngày nghỉ theo cổ truyền hoặc tập quán của nước đó hay vùng đó.

Chung nhan Tin Nhiem Mang