Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In
Đã gia nhập
Tên văn bản:
Công ước số 120: Công ước về Vệ sinh trong thương mại và văn phòng, 1964
Công ước này áp dụng cho: a) các cơ sở thương mại; b) các cơ sở, thể chế hoặc cơ quan quản lý, trong đó những người lao động chủ yếu làm công việc văn phòng; c) mọi đơn vị thuộc các cơ sở, thể chế hoặc cơ quan quản lý khác, trong đó những người lao động chủ yếu làm những hoạt động thương mại hoặc công việc văn phòng, trong chừng mực mà các đơn vị đó không thuộc phạm vi áp dụng của pháp luật quốc gia hoặc các quy định khác về vệ sinh trong công nghiệp, hầm mỏ, vận tải hoặc nông nghiệp.
Lĩnh vực văn bản:

Việc làm

Ngày ban hành:

08/07/1964

Tên văn bản:
Công ước số 120: Công ước về Vệ sinh trong thương mại và văn phòng, 1964 Công ước này áp dụng cho: a) các cơ sở thương mại; b) các cơ sở, thể chế hoặc cơ quan quản lý, trong đó những người lao động chủ yếu làm công việc văn phòng; c) mọi đơn vị thuộc các cơ sở, thể chế hoặc cơ quan quản lý khác, trong đó những người lao động chủ yếu làm những hoạt động thương mại hoặc công việc văn phòng, trong chừng mực mà các đơn vị đó không thuộc phạm vi áp dụng của pháp luật quốc gia hoặc các quy định khác về vệ sinh trong công nghiệp, hầm mỏ, vận tải hoặc nông nghiệp.

Chung nhan Tin Nhiem Mang