Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In
Đã gia nhập
Tên văn bản:
Công ước số 111: Công ước về Phân biệt đối xử trong việc làm và nghề nghiệp, 1958
Mỗi Nước thành viên chịu hiệu lực của Công ước này cam kết tuyên bố và theo đuổi một chính sách quốc gia, nhằm thúc đẩy bằng những phương pháp thích ứng với hoàn cảnh và thực tiẽn quốc gia, sự bình đẳng về cơ may và về đối xử trong việc làm và nghề nghiệp để nhằm huỷ bỏ mọi sự phân biệt đối xử về mặt này.
Lĩnh vực văn bản:

Việc làm

Ngày ban hành:

25/06/1958

Ngày có hiệu lực của văn bản:

15/06/1960

Tên văn bản:
Công ước số 111: Công ước về Phân biệt đối xử trong việc làm và nghề nghiệp, 1958 Mỗi Nước thành viên chịu hiệu lực của Công ước này cam kết tuyên bố và theo đuổi một chính sách quốc gia, nhằm thúc đẩy bằng những phương pháp thích ứng với hoàn cảnh và thực tiẽn quốc gia, sự bình đẳng về cơ may và về đối xử trong việc làm và nghề nghiệp để nhằm huỷ bỏ mọi sự phân biệt đối xử về mặt này.

Chung nhan Tin Nhiem Mang