Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In
Tổng số 750
(điền nội dung vào một trong các ô tương ứng và nhấn nút Tìm kiếm)
Số ký hiệu Ngày Tên văn bản
3239/LĐTBXH-BTXH 19/08/2020

Về việc xây dựng kế hoạch thực hiện Quyết định 1190/QĐ-TTg về Chương trình trợ giúp người khuyết tật giai đoạn 2021 - 2030

2997/LĐTBXH-BTXH 11/08/2020

Về việc cứu trợ, khắc phục hậu quả thiên tai, bảo đảm ổn định đời sống nhân dân năm 2020

835/QĐ-LĐTBXH 15/07/2020

Công bố kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2019 theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016-2020

1378/QĐ-LĐTBXH 26/09/2019

Quyết định số 1378/QĐ-LĐTBXH Về việc phê duyệt Kế hoạch đặt hàng về dịch vụ báo chí, xuất bản năm 2019 của Cục Bảo trợ xã hội

1052/QĐ-LĐTBXH 29/07/2019

Quyết định số 1052/QĐ-LĐTBXH Công bố kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2018 theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dung cho giai đoạn 2016-2020

745/QĐ-LĐTBXH 30/05/2019

Quyết định số 745/QĐ-LĐTBXH Ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án "Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho người đang chấp hành hình phạt tù; người bị áp dung các biện pháp tư pháp; hoặc các biện pháp xử lý hành chính, người mới ra tù tái hòa nhập...

1851/LĐTBXH-BTXH 14/05/2019

Công văn số 1851/LĐTBXH-BTXH V/v góp ý dự thảo Quyết định chỉ đạo tuyến ngành Lao động - Thương binh và Xã hội

1294/LĐTBXH-VPQGGN 04/04/2019

Công văn số 1294/LĐTBXH-VPQGGN v/v báo cáo, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP của Chính phủ tại các huyện nghèo

591/LĐTBXH-BTXH 13/02/2019

Công văn số 591/LĐTBXH-BTXH v/v tăng cường triển khai thưc hiện trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội

5389/LĐTBXH-VPQGGN 24/12/2018

Công văn số 5389/LĐTBXH-VPQGGN v/v báo cáo việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hiện CTMTQG giảm nghèo bền vững trên địa bàn vùng dân tộc thiểu số miền núi giai đoạn 2012-2018