Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In
Tổng số 774
(điền nội dung vào một trong các ô tương ứng và nhấn nút Tìm kiếm)
Số ký hiệu Ngày Tên văn bản
1972/LĐTBXH-BTXH 30/05/2023

Công văn số 1972/LĐTBXH-BTXH V/v chủ động phương án trợ giúp xã hội, hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai, đảm bảo ổn định đời sống nhân dân

289/QĐ-LĐTBXH 16/03/2023

Quyết định số 289/QĐ-LĐTBXH Ban hành kế hoạch tổng thể thực hiện chương trình nâng cao chất lượng bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ người có công với cách mạng, người cao tuổi, trẻ em, người khuyết tật và các đối tượng trợ cần trợ giúp xã hội giai đoạn 2021-2030

03/QĐ-UBQGNKT 14/03/2023

Quyết định số 03/QĐ-UBQGNKT Quyết định ban hành Kế hoạch hoạt động của Ủy ban Quốc gai về người khuyết tật Việt Nam năm 2023

01/TB-VPQGGN 23/02/2023

Thông báo số 01/TB-VPQGGN Thông báo về việc đăng ký thực hiện các dự án đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo năm 2023

1332/QĐ-LĐTBXH 23/12/2022

Quyết định số 1332/QĐ-LĐTBXH Thành lập tổ soạn thảo Thông tư thay thế Thông tư số 11/2019/TT-BLĐTBXH ngày 17/7/2019 của Bộ lao động - TBXH quy định về xây dựng, quản lý, cập nhật, khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu trợ giúp xã hội và giảm nghèo

105/QĐ-LĐTBXH 04/11/2022

Quyết định số 105/QĐ-LĐTBXH Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch mua sắm dịch vụ và kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm dịch vụ năm 2022 của Cục Bảo trợ xã hội

890/QĐ-LĐTBXH 26/09/2022

Quyết định số 890/QĐ-LĐTBXH Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm dịch vụ năm 2022 của Cục Bảo trợ xã hội

3569/LĐTBXH-BTXH 16/09/2022

Công văn số 3569/LĐTBXH-BTXH V/v khắc phục hậu quả thiên tai gây ra ở các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ

125/QĐ-LĐTBXH 22/02/2022

Quyết định số 125/QĐ-LĐTBXH Công bố kết quả rà soát hội nghèo, hộ cận nghèo năm 2021 theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho gđ 2016-2020

114/QĐ-LĐTBXH 17/02/2022

Quyết định số 114/QĐ-LĐTBXH Thành lập Hội đồng thẩm định huyện nghèo, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo giai đoạn 2021-2025

Chung nhan Tin Nhiem Mang