Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In
Tổng số 336
(điền nội dung vào một trong các ô tương ứng và nhấn nút Tìm kiếm)
Số ký hiệu Ngày Tên văn bản
1047/QĐ-LĐTBXH 02/11/2022

Quyết định số 1047/QĐ-LĐTBXH V/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu dự án Trung tâm DDNCC tỉnh Vĩnh Long

1018/QĐ-LĐTBXH 24/10/2022

Quyết định số 1018/QĐ-LĐTBXH VV phê duyệt lựa chọn nhà thầu một số gói thầu dự án trung tâm điều dưỡng NCC tỉnh Nghệ An - giai đoạn 2

982/QĐ-LĐTBXH 19/10/2022

Quyết định số 982/QĐ-LĐTBXH Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu dự án Trung tâm Điều dưỡng người có công tỉnh Bình Định

949/QĐ-LĐTBXH 11/10/2022

Quyết định số Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu dự án Trung tâm Điều dưỡng người có công tình Thanh Hóa

921/QĐ-LĐTBXH 05/10/2022

Quyết định số 921/QĐ-LĐTBXH Vv phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu dự án trung tâm phục hồi sức khoẻ người có công Sầm Sơn

2167/LĐTBXH-KHTC 24/06/2022

Công văn số 2167/LĐTBXH-KHTC V/v xây dựng dự toán ngân sách trung ương thực hiện Pháp lệnh ưu đãi NCC với cách mạng năm 2023 và kế hoạch tài chính - NSNN 03 năm 2023-2025

2169/LĐTBXH-KHTC 24/06/2022

Công văn số 2169/LĐTBXH-KHTC V/v xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 và kế hoạch tài chính - NSNN 3 năm 2023-2025 (Vốn sự nghiệp)

395/TB-LĐTBXH 21/02/2022

Thông báo số 395/TB-LĐTBXH Kết luận giải quyết chính sách với công dân Khúc Văn Long

101/QĐ-LĐTBXH 14/02/2022

Quyết định số 101/QĐ-LĐTBXH Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu Dự án Trung tâm Điều dưỡng Người có công tỉnh Đồng Tháp

3914/LĐTBXH-KHTC 05/11/2021

Công văn số 3914/LĐTBXH-KHTC V/v hướng dẫn điều kiện phân bổ kinh phí hỗ trợ cải tạo, nâng cấp, sửa chữa, bảo trì các cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng và kho lưu trữ hồ sơ người có công từ nguồn vốn sự nghiệp thực hiện Pháp lệnh Ưu đãi NCC với cách mạng năm 2022

Chung nhan Tin Nhiem Mang